26
jún
2022

Ki nyerte a fundamentalisták és a modernisták közötti harcot? Válasz egy százéves kérdésre

Thomas S. Kidd a Midwestern Baptista Teológiai Szeminárium egyháztörténész-kutatóprofesszora és számos könyv, köztük a Who Is an Evangelical?: The History of a Movement in Crisis (Yale, 2019) című kötet szerzője. Alább a The Gospel Coalition [Evangéliumi Koalíció] online platformján megjelent írásának összefoglalását olvashatjuk, kisebb kiegészítésekkel.

* * *

Nem sok lelkészt él túl az igehirdetése, de Harry Emerson Fosdick 1922 májusában elmondott prédikációját még 100 évvel később is elemezgetik és idézik. Megvilágítja a korabeli vitákat, de rávilágít a korunkban tapasztalható feszültségekre is. Fosdick „Győzni fognak-e a fundamentalisták?” című igehirdetése a korabeli fundamentalista-modernista vita mérföldkövének számított.

Durván leegyszerűsítve a modernisták voltak azok, akik úgy vélték, hogy a Biblia és a tudomány új értelmezései a hagyományos bibliai hit jelentős aktualizálását igénylik, a fundamentalisták pedig azok, akik megvédték a keresztyén tanítás alapjait, például a Biblia tévedhetetlenségét és a Krisztus testi feltámadásáról szóló tant.

Fosdick ezt a küzdelmet, amely az USA-beli felekezetek modernista és fundamentalista frakciói között játszódott le, az ApCsel 5-ben leírtakhoz hasonlította. Állítása szerint ez a harc tulajdonképpen az apostolok és a zsidó vezetők közötti összecsapás újrajátszása, megismétlése. Szerinte a modernisták Péter és a tanítványok újító szellemiségét követve tevékenykedtek, és ezzel a „judaizmus valaha tapasztalt legcsodálatosabb kivirágzását” képviselték. A fundamentalisták viszont szerinte a zsidó vallás azon merev, dogmatikus érdekcsoportjainak a hozzáállását testesítették meg, akik meg akarták akadályozni a judaizmus progresszív adaptációját az újszövetségi kinyilatkoztatás tükrében.

Fosdick méltatta a zsidó tudós, Gamáliél bölcsességét, aki az Apostolok Cselekedetei említett fejezetében figyelmezteti a többi zsidó vezetőt, hogy hagyják békén Krisztus követőit, az első keresztyéneket, mert „ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok.” (ApCsel 5,38-39) Más szóval, a fundamentalisták megpróbálták feltartóztatni, hogy a liberálisok a keresztyénséget a modern világnézet újszerű elvárásaihoz igazítsák, de – hangsúlyozta Fosdick, – jobban tennék, ha elfogadnák végre a modernistáknak a felekezeteken és a teológiai szemináriumokon belüli jelenlétét. Hagyják rá az isteni gondviselésre, hogy eldőljön, hogy a hagyományos vagy a modernista gondolkodás győzedelmeskedik-e végül – javasolta Fosdick.

Egyébiránt Fosdick a new york-i Union Theological Seminary hallgatója volt, amely addigra már a modernista teológia egyik nemzeti bástyájának számított. Bár Fosdicket eredetileg északi-baptistaként szentelték fel, 1918-ban a New York-i Első Presbiteriánus Egyház lelkésze lett. E gyülekezet szószékén hangzott el a „Győznek-e a fundamentalisták?” című igehirdetése.

A prédikáció annyira ellentmondásosra sikeredett, hogy a kerületi presbitérium (tehát nem a gyülekezet presbitériuma) vizsgálatot indított Fosdick ellen. A vizsgálatot le is folytatták, Fosdick védője a presbiteriánus egyháztag, későbbi külügyminiszter, John Foster Dulles volt. Végül Fosdick 1924-ben lemondott a First Presbyterian Church vezető lelkészi tisztségéről, és a New York-i Riverside Church lelkésze lett. A Riverside-ot ifjabb John D. Rockefeller finanszírozta, és a 20. századi Amerika legjelentősebb modernista gyülekezetévé vált.

Fosdick prédikációja azt sugallta, hogy a modern emberek olyan tudományos ismeretekkel rendelkeznek, amelyek tarthatatlanná teszik a Biblia hagyományos értelmezését. Ez az új tudás feltehetően magában foglalta Charles Darwin evolúciós elméletét és a geológusok számításait egy nagyon idős Földről. De Fosdick akkor lett csak igazán konkrét, amikor azokat a tantételeket kezdte sorolni, amelyeket a fundamentalisták alapvető jelentőségűnek tartottak, és amelyeket a modernisták a mai tudás fényében már kérdésesnek találtak.

Egy emlékezetes passzusban Fosdick arra figyelmeztetett, hogy a fundamentalisták „ragaszkodnak ahhoz, hogy mindannyiunknak hinnünk kell bizonyos különleges csodák történetiségében, mindenekelőtt Urunk szűzi születésében; hogy hinnünk kell az ihletettség egy különleges elméletében – hogy a Szentírás eredeti iratait, amelyek természetesen már nincsenek a birtokunkban, tévedhetetlenül diktálták az embereknek, nagyjából úgy, ahogy egy ember diktál egy gyorsírónak”. (Itt Fosdick rosszindulatúan kikarikírozta a konzervatívok ihletettséggel kapcsolatos nézetét, összemosva a mechanikus inspirációt/diktálás elméletet a verbálinspiráció elméletével.) Továbbá hangsúlyozta, hogy a fundamentalisták ragaszkodnak ahhoz, hogy „hinnünk kell az engesztelés egy különleges elméletében – hogy Urunk helyettesítő halálában kiontott vére kiengeszteli az elidegenedett Istenséget, és lehetővé teszi a visszatérő bűnös számára Isten elfogadását; és hogy hinnünk kell Urunknak az ég felhőin való második eljövetelében, hogy aztán itt a földön felállítsa ezeréves birodalmát, véget vetve az általunk ismert történelemnek. Íme néhány karó, amelyet az egyház körül, a helyes tan kijelölésére vernek a földbe.”

Fosdick úgy vélte, hogy ezek a tantételek modern kontextusban idejétmúltak, meghaladottak és halálra vannak ítélve, még akkor is, ha készséggel elismerte, hogy sok igazi keresztyén még mindig őszintén hisz bennük. Fosdick csodálkozott azon, hogy a fundamentalisták miért nem tudják egyszerűen elfogadni a modernisták egyházi szerepvállalását, és miért használják az ortodoxiáról alkotott szűkös felfogásukat arra, hogy kirekesszék a modernizmus híveit a szószékekről és a teológiai szemináriumokból.

Ahogy a fenti megjegyzései is mutatják, Fosdick sem tanúsított éppenséggel kegyes hozzáállást a fundamentalistákkal szemben. Szerinte a fundamentalisták a legjobb esetben is csak makacs fajankók, akik ellenállnak az igazolható tudományos tényeknek, legrosszabb esetben pedig hatalommániások és legalisták, vallásos szélsőségesek, akik a régi idők farizeusaihoz és szaddúceusaihoz hasonlóan eltökéltek abban, hogy megállítsák a keresztyénség fejlődését.

Fosdick biztosra vette, hogy a fundamentalistáknak végül nem sikerül győzelmet aratniuk. Nem fog sikerülni nekik, hogy olyan tanokat, mint a tévedhetetlenség vagy a szűzi születés, az ortodoxia próbakövévé tegyenek olyan felekezeteken belül, mint az USA-ban működő Presbiteriánus Egyház (a mai PCUSA elődje) vagy az Északi Baptista/Amerikai Baptista Szövetség.

A kérdés az, hogy vajon igaza volt-e Fosdicknak, amikor ilyen magabiztosan kijelentette, hogy a modernisták fognak győzni? Ezt csak az azóta eltelt idő fényében tudjuk megállapítani.

A helyzet az, hogy a történelem felől nézve erre a kérdésre korántsem olyan egyszerű válaszolni. Bizonyos értelemben a modernisták nyertek, ha arra gondolunk, hogy többnyire sikerült irányításuk alá vonniuk a fősodratú felekezeteket. Ezek általában északi dominanciájú, történelmi protestáns felekezetek voltak, mint például a PCUSA, az Amerikai Baptista Egyházak (American Baptist Churches USA (ABCUSA)), az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház (ELCA) és az Episzkopális Egyház. Ezekben a felekezetekben ugyan sok lelkész hellyel-közzel konzervatív maradt, de nekik és gyülekezeteiknek el kellett fogadniuk, hogy a teológiai fakultásaikon és a felekezeteik vezetésében a többség már nem vallotta az olyan alaptanokat, mint a Szentírás ihletettsége vagy Krisztus helyettes bűnhődése.

A modernisták nem feltétlenül szorították ki a konzervatívokat a felekezeti ranglétráról, de az egyházkormányzat és a teológiai fakultások fontosabb pozícióit elzárták előlük. Az olyan ortodox hívők, mint J. Gresham Machen, a Princeton Seminary professzora, szintén tűrhetetlennek tartották a modernistákkal való együttélést, mivel Machen szerint a modernisták, illetve a teológiai liberalizmus képviselői valójában egy másik vallás képviselői, amit nem lehet történelmi értelemben keresztyénségnek nevezni többé. Az intézményi elkülönülés lett az egyetlen életképes alternatíva az ilyen vezetők számára. Machen később részt vett a tradicionalista philadelphiai Westminster Seminary és az Ortodox Presbiteriánus Egyház (OPC) megalapításában.

Más szempontból viszont a fundamentalisták (akik közül sokan az 1940-es évek végére az „evangelikál” kifejezést részesítették előnyben) arattak győzelmet. A Fosdick prédikációját követő évtizedekben evangelikálok rendelkeztek az Amerikából kiküldött tengerentúli misszionáriusok sorai felett, mivel a modernisták nagyrészt lemondtak a misszió és az evangelizáció középpontjában álló megtérésre hívásról. A modernisták nem „térítettek”, hiszen misszió alatt inkább szociális segélycsomagok célba juttatását, illetve társadalmi segítséget értettek.

Később, az 1960-as években óriási mértékben kezdett a fővonalbeli felekezetek taglétszáma apadni. Az 1950-es évek végén az amerikaiak több mint 50 százaléka tartozott valamelyik fővonalbeli egyházhoz, ma már csak körülbelül 13 százalékuk, és ez a szám is csökken, mégpedig rohamosan. Ugyanakkor a fősodratú egyházak és a modernista teológusok irányítják még az „elit” vallástörténeti tanszékeket és teológiai-hitéleti fakultásokat, gondoljunk csak a Borostyán Ligába tartozó egyetemekre (Brown, Columbia, Cornell, Darthmouth, Harvard, Princeton, Yale, illetve a Pennsylvaniai Egyetem). Ezek Észak-Amerika elit felsőfokú iskolái, de ide vehetjük még a Chicagói Egyetemet is.

A témával foglalkozó tudósok egy része szerint a fővonalbeliek és a modernisták ugyan elvesztették a hívekért, illetve az egyháztagokért vívott csatát, de megnyerték a tágabb értelemben vett háborút az akadémiai élet (beleértve a keresztyén akadémiai élet nagy részét), a vállalati kultúra és az olyan nem kormányzati szervezetek, mint a YMCA (Young Men’s Christian Association), a Vöröskereszt vagy a United Way irányvonalának a kijelölésében.

Egy ponton azonban Fosdick vitathatatlanul tévedett: azt állította, hogy a hagyományos keresztyén tanítás „elvérzik” a modern világban. Ha a világ konzervatív egyházaira és az evangéliumi hívők számára tekintünk, akkor a napnál világosabb, hogy kik győztek, mégpedig főlényesen: az ún. „fundamentalisták,” tehát azok, akik továbbra is ragaszkodnak a keresztyén hit alapvető tantételeihez. Egyértelművé vált, hogy a Szentírással kapcsolatos ortodox nézet, amelyet Fosdick a modern világban a hit akadályának tekintett, valójában a hit fennmaradásának a záloga.

A történelem világos választ adott Fosdick kérdésére: mindent egybevéve a „fundamentalisták” győztek, tehát azok a keresztyének, akik a Szentlélek megvilágosító erejével hűségesen tudják képviselni az apostoli tanítást.

 

A témához kapcsolódó egyéb írások:

Kevin DeYoung: Harry Emerson Fosdick és az amerikai liberalizmus szelleme

Kevin DeYoung: Mi is az a teológiai liberalizmus?

Akik ragaszkodtak a keresztyén hit fundamentumaihoz – beszélgetés a keresztyén fundamentalizmus kezdeteiről (I. rész)

Akik ragaszkodtak a keresztyén hit fundamentumaihoz – beszélgetés a keresztyén fundamentalizmus kezdeteiről (II. rész)

Akik ragaszkodtak a keresztyén hit fundamentumaihoz – beszélgetés a keresztyén fundamentalizmus kezdeteiről (III. rész)

Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, I. rész

Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, II. rész

Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, III. rész

Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, IV. rész

Ez is érdekelhet

A fundamentalizmus rövid története
Clarence Edward Macartney: Győzzön-e a hitetlenség?
Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, IV. rész
Harc a fundamentalisták és a modernisták között – szemelvények egy felekezet történetéből, III. rész

Hozzászólás írása