13
márc
2024

Igen a történelmi protestáns hitvallásokra és teológiai nyilatkozatokra, és igen a konfesszionalizmusra – IV. rész

2024-ben jelent meg Carl Trueman evangéliumi – felekezetét tekintve presbiteriánus – teológus, egyház- és teológiatörténész, teológiai tanár Crisis of Confidence – Reclaiming the Historic Faith in a Culture Consumed with Individualism and Identity (A bizalom válsága – A történelmi hit visszahódítása az individualizmus és az identitás által felemésztett kultúrában) című műve. Truemant Albert Mohler, a Déli Baptista Teológiai Szeminárium elnöke látta vendégül Thinking in Public című online műsorában, ahol az említett műről folytattak beszélgetést. Alább az ebben elhangzott legfontosabb gondolatokat szeretném összefoglalni és kiemelni – olyan igazságokat, amelyek a magyar evangéliumi, keresztyén közeg számára is útjelzők lehetnek az előttük álló időszak kegyességi – teológiai és etikai –, valamint kulturális küzdelmeiben. (I. rész, II. rész, III. rész)

***

Mi vezetett el oda, hogy a normatív krédók és hitvallások – a rögzített hittartalom – egyre kevésbé érdekli a keresztyéneket, vagy ha mégis, akkor azokat szubjektíven értelmezik? Az elmúlt négyszáz-ötszáz évben a szubjektivitásnak nevezett jelenség térnyerése drámai hatással járt. Az efféle individualizmus Montaigne-re, a nagy francia esszéistára vezethető vissza. Tulajdonképpen ő az első az irodalomtörténet során, aki következetesen ént használ az írásaiban – és ezzel minden írása őróla szól. Amit Montaigne, a kulturális elit tagja képviselt a 16. században, az mára alapértelmezéssé lett mindannyiunk számára, vagyis hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi vagyunk az univerzum közepe, és elsősorban az érzéseink a mérvadók. Ezért magunkhoz mérjük a körülöttünk lévő valóságot. Keresztyénként természetesen elfogadjuk az én, a szubjektum jelentőségét, és úgy tekintünk magunkra, mint akik Isten előtt felelősek a tetteikért, akiknek felelniük kell a bűneikért. Személyesen nekünk kell az Úr Jézusba vetni a hitünket, ezt nem teheti meg helyettünk a lelkipásztor.

Gyakran felmerül a kérdés: most akkor nem fontosak az érzéseink? Egy evangéliumi keresztyénnek erre a következő választ kell adnia: az érzéseink nagyon is fontosak, de az is fontos, hogy mit kezdünk velük. Azt kell tennünk, amit általában a zsoltáros is. Vegyük például a 73. zsoltárt: a szerzőt felzaklatja a világban tapasztalható igazságtalanság. Elkeseredik. Elmegy a kedve az élettől is. Majd ezek után Isten elé járul – a szentélyhez –, és minden értelmet nyer számára. Mit keres ilyen helyzetben ott? Isten objektív, kinyilatkoztatott jelenlétébe lép, és annak fényében alakítja át az önmagáról és a világról alkotott elképzelését.

A hitvallások elsősorban Istennel foglalkoznak, és megmutatják az Istenről és önmagunkról való gondolkodásnak azt a módját, amelynek keretében végső soron mindent az határoz meg, hogy ki az Isten. A krédók és a hitvallások itt, ezen a ponton töltenek be fontos szerepet, azaz ott, amelyet Charles Taylor kanadai filozófus „társadalmi képzetnek” nevez. Az egyházi közösséged társadalmi képzete, a felekezeted ethosza formálja a gondolkodásodat. A kérdés az, hogy Isten objektív, dicsőséges valóságával vagy az érzéseinkkel vagyunk-e elfoglalva. Nos, egy olyan egyház, amely a hitvallást vagy a krédót élete középpontjává teszi, természetszerűleg az előbbi felé hajlik: afelé, hogy valóban a külső valóságra összpontosítsunk, amely végső soron meghatározza, hogy kik vagyunk, és hogyan kell értelmeznünk az érzéseinket.

Sokan azt gondolják, hogy hallva-olvasva egy hitvallást nem lehet megtérni, hitre jutni, még ha sokak hite nagymértékben megerősödött, épült, elmélyült és bátrabbá is vált a hitvallások által. Ugyanakkor valós történet, hogy valaki úgy jutott hitre egy liberális protestáns felekezetben, hogy az istentiszteleten hétről hétre minden Úr napján elmondták az Apostoli hitvallást. Ilyen értelemben a hitvallás révén is meg lehet térni. Ez mindannyiunk számára erőteljes bizonyságtétel lehet. Például vannak az anglikán egyházon belül olyan liberális gyülekezetek, ahol csapnivaló az igehirdetés, de sokat olvasnak fel a Szentírásból, és az önmagáért beszél. Természetesen nem elegendő a Szentírást olvasni és közben szörnyű prédikációkat hallgatni. Olyan gyülekezetre van szükségünk, ahol olvassuk a Szentírást, elmondjuk a hitvallásokat, megvalljuk a hitünket, bűnbánatot tartunk, és ahol hirdetik az evangéliumot.

Hozzászólás írása