15
febr
2024

Az 1Kor 7 a pedofília és a gyermekházasság ellen

Bár a pedofília kulturálisan még nem elfogadott, és talán egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaha is az lesz, rendkívül aggasztónak találom a szexuáletikával kapcsolatos jelenlegi tendenciákat Amerikában. A vétkességet többé már nem firtató válás elfogadásától elérkeztünk abba a kultúrába, amely nem lát problémát sem a paráznaságban, sem a melegházasságban, mostanra pedig már a transzneműségben sem.

Most épp azt látjuk, hogy ezeket a dolgokat a kisgyermekekre is kiterjesztik, ami – ha őszinték vagyunk – arra irányuló határozott törekvésnek tűnik, hogy a saját szexuális erkölcstelenségük-romlottságuk képére neveljék és formálják őket. Tehát bár a kultúra egésze jelenleg még mindig idegenkedik a pedofília förtelmes jelenségétől, attól tartok, hogy ezt [a pedofíliával szembeni határozott hozzáállást – a ford.] egy ponton túl magunk mögött fogjuk hagyni. Ezért aztán úgy gondolom, hasznos lenne, ha bibliai alapú polémiába bocsátkoznánk a pedofília bűnével szemben. Bár a dolog természetéből adódóan egyelőre még sok nem keresztyén számára is nyilvánvaló, hogy a pedofília elvetemült, gonosz dolog, óhatatlanul szembesülni fogunk a kérdéssel: „Hol írja a Biblia, hogy rossz?” Most – e kérdésre válaszolva – egy bizonyos szakaszra fogok összpontosítani.

Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy.” (1Kor 7,1–7)

E szakasz elemzésének kezdetén fontos megjegyezni, hogy a Biblia elítél minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot (Zsid 13,4; 1Thessz 4,3). Ez még az itt olvasható szakaszból is kitűnik, ahol Pál apostol azt írja: „A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje.” A paráznaságot kerülnünk kell, és erre a megoldás a házasság. Így elutasíthatunk minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, beleértve a pedofíliát is. Ahhoz azonban, hogy a gyermekházasságra (házasság egy olyan személlyel, aki még serdülőkor előtt áll) hivatkozva valamiképp ne legitimálhassák a pedofília bármely formáját, tovább kell boncolgatnunk a szöveget.

Úgy tűnik, hogy ez a szakasz válaszul íródott egy, a korinthusiak által Pál apostolnak írt korábbi levélben szereplő kijelentésre, miszerint „jó a férfinak asszonyt nem érinteni”. Eszerint a korinthusiak valószínűleg úgy gondolták, hogy üdvös dolog kerülni – úgy, ahogy van – mindenféle szexuális kapcsolatot, ezt az elképzelést azonban Pál nem sokkal később korrigálja. Mint láttuk, azt mondja, hogy a bűnre való kísértés elkerülése végett jó házasságban élni. A 3. versben aztán elkezdi megmagyarázni, hogy miért: nevezetesen, mert a férjnek és a feleségnek egymás iránt kölcsönösen kellő jóindulatot kell tanúsítania a szexuális kielégülés tekintetében. Megelégedettségük okán egyik fél sem fog bűnös módon szexuális kielégülésre törekedni. A 4. versben Pál még azt is kijelenti, hogy egyik fél se tekintse tulajdonának a maga testét, hanem áldozatosan ajándékozza oda a másiknak. Az 5. vers hallgatólagosan megismétli ezt a pontot, hiszen a férj és a feleség csak korlátozott időre tarthatja távol magát a házasélettől [értsd: a szexuális kapcsolattól – a ford.]. Ha túl sokáig teszik ezt, az lehetőséget adhat az ördögnek arra, hogy ismét bűnre ösztönözzön.

Mi köze van ennek a pedofíliához? A gyermekek képtelenek a szexuális örömök helyénvaló megélésére. Testi érésük még nem fejeződött be, és lelki értelemben sem érettek még a pubertáskor végével. Így tehát alkalmatlanok olyan jellegű kölcsönös kapcsolatra, amilyenről Pál itt beszél. A házasság nem arról szól, hogy önző módon kielégítjük szexuális vágyainkat a társunk rovására, hanem arról, hogy szeretjük egymást, és egymáséi leszünk, odaadva magunkat a másiknak. Ez lehetetlen, ha a partner egy gyermek. Az ilyen jellegű szexuális kapcsolat csakis önző lehet, a gyermek semmit sem kap belőle, és csak árthat neki, mivel testi adottságai révén nem alkalmas rá, és lelki-szellemi értelemben sem elég érett hozzá. Nem lehet szó kölcsönös alárendelődésről [„engedelmesség” – lásd Ef 5,21: sem a férj, sem a feleség nem ura a maga testének – a ford.], ha az egyik félnek nincsenek olyan jellegű vágyai, amelyeknek a másik alárendelhetné magát. Megcsalásról sem lehet szó, mivel nincs mit „elcsalni”.

Szükségesnek érzem a 6. verssel is foglalkozni, nehogy valaki kiforgassa az előbb megfogalmazottokat, semmissé téve a szöveg üzenetét, kijelentve, hogy az apostol nem „parancsolja”, hogy a házasság ilyen legyen. Amikor Pál azt mondja, hogy ez „engedmény” és nem „parancs”, akkor arra utal, hogy házasodni megengedett, és senkinek sincs parancsba adva, hogy megházasodjon. Erről tanúskodik a következő vers is, ahol azt kívánja, hogy mások is olyanok legyenek, mint ő (azaz nőtlenek).

Annak bizonyítékául, hogy Pál erre gondol, amikor azt mondja: „Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is…”, érdemes megnézni a következő két igeverset: „A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni.” (1Kor 7,8–9) Tehát bár a vágytól való „égés” nem mentség a bűnre, ha és amennyiben a bibliai házasság segíthet a bűn elkerülésében, úgy alkalmas eszköz lehet a kísértés megelőzésére.

 

A jó hír

Ezt a bejegyzést a pedofil vágyakkal küzdők felé irányuló reménnyel szeretném befejezni. A pedofília rendellenes és gonosz vágy, de Jézus Krisztus, az Istenember képes megmenteni téged a bűnöd hatalmától és következményeitől.

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23)

„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Gal 5,16)

Bűneid nem lehetnek olyan hatalmasak, hogy Isten kegyelme ne tudna felülkerekedni rajtuk:

„Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem; hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.” (Róm 5,20–21)

Tarts bűnbánatot, higgy Jézusban, és üdvözülsz (ApCsel 16,31)!

 

Forrás: https://theparticularbaptist.net/2022/08/18/1-corinthians-7-against-pedophilia-and-child-marriage/

Hozzászólás írása