9
júl
2023

Richard Philips Magyarországon – Krisztus engesztelő áldozata

Május 13-án abban a kiváltságban lehetett részünk, hogy Richard Phillips előadásait hallgathattuk a keresztyénség egyik központi tanításáról: Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról. Richard Phillips neve valószínűleg nem cseng ismerősen a magyar evangélikálok számára, ezért egy rövid kitérő erejéig helyet szánok a szolgálata rövid bemutatásának.

Amikor a 20. század második felében az Egyesült Államokban elkezdődött egy református megújulási folyamat, akkor a kálvinizmus és református hit tanításait nagyon sokan R. C. Sproul, John MacArthur, John Piper és James Montgomery Boice szolgálata által ismerték meg. James Montgomery Boice a történelmi, Philadelphiában lévő Tenth Presbterian Church (Tizedik Presbiteriánus Gyülekezet) igehirdetője és vezető lelkésze volt. Ez volt az a gyülekezet, ahová mintegy harmincévesen, az isteni gondviselés következtében Richard Phillips egy délutáni istentiszteletre betért. Az igehirdetés Hóseás könyvének 3. fejezetéből szólt, amikor is Hóseás, Isten prófétája visszavásárolja hozzá hűtlen lett feleségét az összes vagyonáért. Boice ezt a történetet a Biblia második legszebb történetének nevezte – azért, mert ennél a mindent odaadó emberi szeretetnél csupán egy nagyobb van: annak az isteni szeretetnek a története, amely az ő szeretett Egyetlenegyét adta a harag fiaiért, hogy élete és halála által megmentse őket a bűn rabságából. Isten igéjét hallva Richard Phillips megtért, és megismerte az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltóját és Urát. (A történet folytatása is érdekes, hiszen a következő vasárnapon a délelőtti istentiszteleten James Boice az isteni elvettetésről prédikált, amely a friss keresztyén Phillips számára nem bizonyult könnyű tanításnak, ám a Szentírást kutatva végül meglátta ennek igei voltát. Érdekes módon e két tanítás: az Úr szeretete és szuverén hatalma meghatározta későbbi életét és szolgálatát.)

Nem sokkal később világossá vált, hogy Phillips elhívást érez az igei szolgálatra, és James Boice és a gyülekezet is támogatta ebben. A teológia elvégzése után Phillips a Tenth gyülekezetben lett segédlelkész, és éveken keresztül Boice mellett szolgált. Phillips egy kiváló képességű igehirdető és teológus, a lelkészi és teológiai tanári szolgálata mellett a Gospel Reformation Network (Mozgalom az Evangéliumi Reformációért) egyik vezetője, amely az egyik nagy amerikai presbiteriánus egyházon (PCA) belül működő konzervatív megújulási mozgalom. Egy tapasztalt, és mindenek előtt Krisztust szerető, az Urat félő, az Igéhez hű lelkész.

A május 13-i konferencia témája Krisztus engesztelő áldozata volt, amelyről három előadást hallgathattunk. Az első az engesztelés bibliai nyelvezetéről szólt, amelyben az előadó végigvette az Ó- és Újszövetségben használt szavakat Krisztus engesztelő munkájára. A második előadásban az engesztelés egyik fő képének – Jézusnak, mint Isten Bárányának metaforáját – hallhattuk. A harmadik előadás pedig az engesztelés tanításának keresztyén életre való hatásáról és alkalmazásáról beszél.

Az engesztelésről vallott különféle elméletek

 

Az engesztelés bibliai nyelvezete

Hozzászólás írása