21
dec
2019

Kevin DeYoung: egy status confessionis kérdés

Kevin DeYoung (1977 -) evangéliumi szemléletű amerikai református teológus és lelkész, a Reformed Theological Seminary rendszeres teológia professzora, a Gospel Coalition vezetőségi tagja. Kevin DeYoung korábban a RCA (Reformed Church in America) tagja volt, itt is szentelték fel lelkésznek, azonban az RCA homoszexualitással kapcsolatos álláspontja miatt korábbi gyülekezete elhagyta az RCA-t, és a konzervatív, hitvallásos PCA-hoz (Presbyterian Church in America) csatlakozott. A jelen cikket De Young 2009-ben írta, még az RCA tagjaként.

A “status confessionis” kifejezést gyakran használják az RCA-n belül. Latin kifejezés, amit azt jelenti: hitvallási helyzet. Habár a kifejezés maga a 16. században jelent meg bizonyos lutheri tantételekkel kapcsolatos vitákban, a fogalomnak szélesebb jelentéstartalma van. Azt jelenti, hogy egy bizonyos tantétel számunkra, mint egyház számára esszenciális jelentőségű. Ha valami status confessionis jellegű kérdés, azt jelenti, hogy ezen áll vagy bukik az egyház. Azt jelenti, hogy az egyház nem tolerál egy adott kérdés kapcsán más, az övétől eltérő nézeteket. Azt jelenti, hogy nem közömbös kérdésről van szó, azaz nem olyan kérdésről, amivel kapcsolatban mindegy, hogy egyetértünk vagy nem. Azt jelenti, hogy ha hűségesek akarunk maradni az evangéliumhoz, akkor ezt is vallanunk kell.

A homoszexualitás status confessionis kérdés. Ha toleráljuk azt a tant, miszerint a homoszexuális viselkedés Isten ajándéka, túl messzire mentünk. Muszáj megvallanunk – természetesen mindig szeretettel és irgalommal -, hogy a homoszexuális viselkedés bűn és nem szabad megengednünk, hogy egyházaink, lelkészeink, iskoláink, vagy a professzoraink mást képviseljenek. 

Az előbbi bekezdésre már hallom is a gyors választ: “várjunk csak egy percet. Miért emelünk ki egyetlen bűnt, és tesszük a felekezetünk számára lakmusz papírrá? Fontos ez a kérdés, de nem olyan súlyú, mint a Szentháromság, vagy Krisztus istensége és feltámadása. Az ilyen jellegű kérdéseket kellene status confessionis-nak tekintenünk, és nem olyan cselekedeteket, amelyeket egyesek bűnösnek tartanak.” Ez a típusú érvelés helyesnek tűnik, de nem korrekt. A Belhari Hitvallás elfogadásakor (amit szinte bizonyos, hogy meg fogunk tenni júniusig) az RCA kimondta, hogy a rasszizmus olyan sajátos bűn, ami egyben status confessionis kérdés is. Én magam nem értek egyet a Belhari Hitvallás egyes elemeivel (és az elfogadása ellen szólaltam fel), de azzal egyetértek, hogy határozottan el kell utasítani a rasszizmust. Az 1980-as években az RCA megszakította ökumenikus kapcsolatait a Dél-Afrikai holland református egyházzal az apartheid miatt, hatékony módon azt kommunikálva, hogy “bármennyire is jók az igehirdetéseid, és bármilyen csodálatos is a kegyelemtanod, ha rasszista vagy, nem értetted meg az evangéliumot.” Ugyanez vonatkozik a homoszexualitásra. Nem számít, hogy sok más dolok kapcsán ugyanaz az álláspontunk, ha kiálltok a homoszexuális viselkedés mellett, akkor nem értettétek meg az evangéliumot. Ez egy olyan kérdés, amelyben nem szabad kompromisszumot kötni. Muszáj ebben egyetértenünk, különben nem tudunk tovább együtt szolgálni.

Az utóbbi néhány mondat túl erősnek tűnhet. Mintha picit túllőnénk a célon. Talán meg kellene engednünk az eltérő értmezéseket e kérdés kapcsán. De gondold végig:

  • A homoszexuális viselkedést a Szentírás egyértelműen tiltja, többször is kiemelve, hogy bűn. A teremtés rendje tájékoztat arról, hogy Isten szexualitással kapcsolatos terve egy férfi és egy nő (1Móz 2) között valósul meg. Ezt a rendet Jézus (Máté 19) és Pál (Ef 5) is ismételten megerősíti. Az ószövetségi törvény megtiltotta a homoszexuális viselkedést (3Móz 18,20). Pál megismétli ezt a tiltást azáltal, hogy ugyanazt a görög szerkezetet használja az 1Kor 6-ban és az 1Tim 1-ben. Pál a Róm 1-ben elítéli az azonos neműek közötti szexuális aktust (sok más bűnnel egyetemben). Júdás a levelében összeköti a szexuális erkölcstelenséget azzal a “természetellenes vággyal”, ami Sodoma és Gomorra lakosait jellemezte.
  • Hitvallásaink a homoszexualitás ellen szólnak. “… testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg” – olvashatjuk a Heidelbergi Káté 109. kérdés-feleletében. “Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.” Az 1Kor 6,18-20-ra hivatkozik a hitvallás itt referenciaként, ahol is a homoszexuális viselkedés bűnként van felsorolva (az 1Kor 6-ban). Ehhez hasonlóan a 87. kérdés-felelet is idézi az 1Kor 6-ot, mégpedig azért, hogy hangsúlyozza, egyetlen bűnös sem fogja örökölni Isten országát, ha meg nem tér és meg nem bánja bűnét. A meg nem bánt bűn nem kis dolog. Ezen kívül a Belga hitvallás 29. cikkelye az igaz egyház ismertető jegyeivel kapcsolatban kimondja: “akik az egyházhoz tartozhatnak, őket a keresztyének megkülönböztető jegyei alapján ismerhetjük fel, nevezetesen hogy miután elfogadták az egy és egyedüli Megváltót, Jézus Krisztust, a hit alapján, a bűntől menekülve az igazságot igyekeznek követni. Anélkül szeretik az igaz Istent, és felebarátaikat, hogy jobbra, vagy balra elhajolnának, a testet pedig, és annak cselekedeteit megfeszítik.” Senki sem várja a keresztyénektől, hogy tökéletesek legyenek. De ha a Szentlélek elkezd bennünk munkálkodni, az meglátszik, mégpedig abban, hogy menekülünk a bűntől és az igazságot kezdjük követni, beleértve ebbe a szexuális bűnöket és az erkölcsi tisztaságot.
  • Ha az 1Kor 6 igaz, akkor a bűnbánatot mellőző homoszexuálisok (ugyanúgy, mint a bűnbánattól elzárkózó tolvajok, részegesek, bálványimádók, házasságtörők, nyerészkedők és rágalmazók) nem fogják Isten országát örökölni. Szó szerint a menny és a pokol forog kockán. Természetesen nem a homoszexualitás az egyetlen bűn a világon. De amennyire tudom, senki sem támogatja a felekezetemben a bálványimádást, a részegeskedést vagy a lopást. A homoszexualitást mégis támogatják sokan. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a támogató hozzáállás azzal a veszéllyel jár, hogy embereket vezetünk a pokolba. Ennek oka nem az, hogy a homoszexuálisok bűnösebbek, vagy rosszabbak, mint a többiek, hanem az, hogy ha nem fordulunk el a bűneinktől és hitben nem vesszük fel velük a harcot – természetesen győzelmekkel és vereségekkel együtt -, Isten haragjával fogunk szembesülni. Ha toleráljuk ezt a tantételt, amely elfogadja a homoszexuális viselkedést, akkor egy olyan tant tolerálunk, amely az embereket nem közelebb vonja Istenhez, hanem egyre távolabb taszítja őket tőle. Nem ezt a küldetést bízta ránk Jézus, amikor azt mondta, hogy mindarra tanítsuk a népeket, amit parancsolt nekünk. 
  • Az egyháztörténet 99%-ban egyértelműen kimondták a keresztyének, hogy a homoszexuális életvitel erkölcstelen. Senkinek sem kellett hitvallást írnia erről, mert ez mindig is egy hallgatólagos status confessionis volt. Egyetlen egyház sem tolerálta volna az ezzel kapcsolatos véleménykülönbséget, nem is beszélve a gyakorlatról.
  • Testvéreink túlnyomó többsége (az egész világ keresztyénségének kétharmada) tudatában van annak, hogy a homoszexualitás bűn. Továbbá tudják – ahogy erről az Anglikán egyház afrikai vezetői bizonyságot is tettek -, hogy ez nem olyan kérdés, amivel kapcsolatban elfogadhatók lennének az ellentétes vélemények. Szerethetjük azokat, akikkel nem értünk egyet. De nem végezhetjük együtt a missziót, és nem folytathatunk párbeszédet a végtelenségig. Felszólítjuk a homoszexualitás támogatóit, hogy tartsanak bűnbánatot, ugyanúgy, ahogy a rasszizmus képviselőit is bűnbánatra hívjuk.
  • Ha toleráljuk a gyülekezeteinkben/egyházainkan a homoszexuális életformát és ennek az életformának a támogatását, akkor aláássuk a gyülekezeteinkben lévő férfiak és nők erőfeszítéseit, akik hitben és bűnbánatban azért harcolnak, hogy a saját nemük iránt érzett vonzalmaikat leküzdjék. Ha elfogadjuk és támogatjuk a homoszexualitást, akkor tagadjuk, hogy Isten kegyelme képes lenne megváltozatni a bűnösöket és a mélyen gyökerező, zavaros vágyainkat (1Kor 6,11). 

Ahogy arra többször is próbáltam felhívni a figyelmet, a nézet, miszerint “párbeszédben kell maradnunk, nem szabad ebből túl nagy ügyet csinálnunk, lépjünk tovább, ne ragadjunk le itt, mert fontosabb dolgunk van ennél”, azt követeli tőlünk, hogy adjuk fel e kérdéssel kapcsolatos meggyőződésünk minden pontját. Azt követeli tőlem, hogy ezen – azon, hogy feladom az álláspontomat – ne is akadjak fenn, mondván ez nem nagy ügy. Azt követeli tőlem, hogy ezt olyan jelentéktelen etikai kérdésként kezeljem, amely egyáltalán nem érinti a dolgok lényegi részét. Elfogadni azt, hogy ezzel kapcsolatosan létezhetnek különféle vélemények, alázatos harmadik útnak tűnik, de valójában csak egy finom módja annak, hogy a konzervatívokkal megértessék: a homoszexualitás nem status confessionis jellegű kérdés, és tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az. 

Megvan az oka annak, hogy ezek a blogok (az RCA-hoz tartozó blogok) miért melegítették fel a homoszexualitással kapcsolatos vitákat. Kettős oka van: először is úgy tűnik, hogy nincs közöttünk egyetértés ebben a kérdésben. Az egyház története tele van kiélezett vitákkal. Néhányról ezek közül kiderült, hogy ostobaság volt, de voltak olyanok is, amelyek nélkülözhetetlennek bizonyultak. Ebben a posztban azt próbáltam bizonyítani, hogy ez a vita miért nem ostobaság, illetve hogy miért örökkévaló jelentőségű. Másodszor, az RCA elzárkózik a kérdés kapcsán a következetes beszédtől és cselekvéstől. Mindaddig, amíg az RCA tovább erőlteti a párbeszédet, amíg megtűri az olyan csoportokat, mint a Room for All (LMBTQ barát csoport az RCA-n belül), amelyek tevékenysége ellentétes az általános zsinat által elfogadott állásfoglalásokkal, amíg az RCA közösséget vállal olyan felekezetekkel, mint az ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) és az UCC (United Church of Christ), addig ez a vita folytatódni fog. Az RCA által szorgalmazott, soha véget nem érő párbeszéd és az RCA köntörfalazása, mellébeszélése csak elmélyíti ezt az ellentétet. A két oldal álláspontja – azoké, akik szenvedélyesen legitimizálni szeretnék a homoszexuális viselkedést, és azoké, akik szenvedélyesen ellene mennek – ugyanolyan kizárólagos. Ha valaki szerint nem ez a helyzet, akkor gyakorlatilag azonosult az egyik oldallal a másikkal szemben.

Forrás: https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/a-status-confessionis-issue/