27
márc
2019

NYILATKOZAT A HELYETTES BŰNHŐDÉSRŐL

NYILATKOZAT A HELYETTES BŰNHŐDÉSRŐL

Az alábbi nyilatkozat az evangélium védelmében született (vö. Fil 1,16; 2Tim 1,14). Meggyőződésünk, hogy Krisztus helyettes bűnhődése az evangélium elválaszthatatlan része. Isten abban mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy „elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” (1Jn 4,10).

Jelen nyilatkozatot az indokolja, hogy a magyar evangéliumi mozgalomhoz sok szálon kötődő Budapesti Autonóm Gyülekezet olyan tanításokat kezdett terjeszteni, amelyek csorbítják vagy egyenesen tagadják a helyettes bűnhődés szükségességét, illetve azt, hogy Krisztus a mi bűneink igazságos és jogos büntetését szenvedte el a kereszten, és mint Fiú az Atyát engesztelte ki a mi érdekünkben. 

A nyilatkozattal ugyanakkor nem az a célunk, hogy egy gyülekezetet vagy egyes tanító­kat támadjunk, hanem az, hogy az evangéliumban való hitünket – és azon belül a helyet­tes bűnhődés fontosságát – kinyilvánítsuk, és a magyar evangéliumi mozgalom minden képviselőjét is erre buzdítsuk. 

Nyilatkozat

Mi, alulírottak

1. Valljuk, hogy az evangélium üzenete sokrétű (pl. megváltás, szabadítás, engesztelés, megbékéltetés, bűnbocsánat, megigazítás, fiúvá fogadás, feltámadás, örök élet, Isten országa), és nem redukálható a helyettes bűnhődés jogi aspektusára. 

Tévesen tanít ugyanakkor az, aki az evangélium többi aspektusát a helyettes bűnhődés­sel szembe állítja, vagy aki a helyettes bűnhődés aspektusát tagadja.

Vö. pl. Mt 20,28; Mk 1,15; Jn 3,16; Róm 3,24–26; Róm 6,23; Gal 1,4; 2Kor 5,18; 2Tim 1,14

2. Valljuk, hogy szükség volt Krisztus helyettes engesztelő áldozatára ahhoz, hogy Isten megbocsáthassa a bűneinket.

Tévesen tanít, aki szerint Isten bocsánatához nincs szükség Krisztus helyettes áldoza­tára, illetve aki azt állítja, hogy Isten bocsánata és a helyettes bűnhődés logikailag kizárja egymást. 

Vö. pl. Róm 3,21–26; Zsid 9,22–26

3. Valljuk, hogy Krisztus a kereszten Isten bűneink feletti jogos haragját és ítéletét szenvedte el helyettünk.

Tévesen tanít, aki tagadja, hogy Krisztus nélkül Isten jogos haragja és ítélete alatt vagyunk, illetve tagadja, hogy Krisztus a kereszten Isten jogos haragját és ítéletét szen­vedte el helyettünk.

Vö. pl. Róm 1,18; Róm 3,9–20; Jn 3,36; Gal 3,13; 1Pt 2,24; Róm 5,6–9; 1Jn 2,2

4. Valljuk, hogy Krisztus a halálával a bűn, a halál és a Sátán rabságából szabadított ki bennünket, és hogy ennek érdekében az Isten előtti bűnadósságunkat rendezte.

Tévesen tanít, aki azt állítja, hogy Krisztus a Sátánnak fizetett váltságdíjat, vagy hogy Krisz­tusnak a szabadulásunk érdekében nem az Istennek való tartozásunkat kellett ren­deznie.

Vö. pl. Kol 2,14–15; Gal 1,4; Róm 5,12–21; Róm 6,22–23; Ef 5,2

5. Valljuk, hogy megváltásunk a Szentháromság Isten műve: amikor az Atyának enge­del­mes Fiú magára vette bűneinket, és helyettünk bűnhődve kiengesztelte az Atyát, ez Isten lényén belül történt, Isten tehát nem egy harmadik felet büntetett.

Tévesen tanít, aki azt állítja, hogy a helyettes bűnhődés igazságtalanná vagy vér­szom­jassá tenné Istent, mert egy harmadik felet büntet a vétkes helyett.

Vö. pl. Jn 5,19–30; 10,17–18; Ef 5,2; Fil 2,6–8; Zsid 1,1–3; Jel 1,17–18

6. Valljuk, hogy Krisztus nem azért halt meg helyettünk, hogy Istent szeretetre indítsa irán­tunk, hanem azért, mert Isten még bűnösként is szeretett bennünket.

Tévesen tanít, aki azt állítja, hogy Krisztusnak azért kellett meghalnia, hogy Istent sze­re­tet­­re indítsa irántunk.

Vö. pl. Jn 3,16; Róm 5,8; Ef 1,3–12; Fil 2,6–8; Tit 3,3–7; 1Jn 4,9–10; Zsid 10,7

7. Valljuk, hogy Krisztus helyettes bűnhődésében Isten szeretete és igazságossága egy­aránt megnyilvánult.

Tévesen tanít, aki azt mondja, hogy Krisztus kereszthalálában csak Isten szeretete mu­tat­kozott meg, igazságossága nem.

Vö. pl. Jn 3,16; Róm 3,21–25

8. Valljuk, hogy az Isten-ember viszony megértésében általában, így megváltásunk értelmezésében is segítenek az emberi életből vett analógiák (gyermekség, rabszolga­ság, barátság stb.), de ezek alkalmazásának vannak korlátai, és soha nem írhatják felül a Szentírás egyértelmű tanítását.

Tévesen tanít, aki valamelyik emberi analógiát, így esetünkben az apa-fiú kapcsolatot úgy alkalmazza az Atya és a Fiú között történtekre, hogy felülírja a Szentírás egyér­tel­mű tanítását.

9. Valljuk, hogy Krisztus halálát az apostolok a helyettes bűnhődés ószövetségi elő­képeinek (pl. páskabárány, vétekáldozat, engesztelés napi főpapi áldozat, szenvedő Szolga) fényében értelmezték. 

Tévesen tanít, aki Krisztus halálát az ószövetségi előképek nélkül, vagy azokkal ellen­tétes módon értelmezi.

Vö. pl. 2Móz 12; 3Móz 4; 3Móz 16; Ézs 53; 1Kor 5,7; 1Pt 2,24; Zsid 9–10; Gal 3,13; 1Jn 2,2

10. Valljuk, hogy a helyettes bűnhődésben való hit vagy annak tagadása hatással van arra, ahogy Isten szentségéről, igazságáról, szeretetéről, a bűn és a megszentelődés természetéről, illetve Krisztus egész váltságművéről gondolkodunk. 

Nem értünk egyet azokkal, akik a helyettes bűnhődés kérdését másodlagos tanbeli kérdésnek tekintik, amely nem érint a hit számára alapvető fontosságú kérdéseket.

Vö. pl. Zsid 10,29; 2Kor 11,4; Gal 1,8–9

A helyettes bűnhődésben való, általunk itt is megvallott hit összekapcsolja a világ­méretű evangéliumi mozgalmat, de az nem a modern evangéliumi keresztények újítása, hiszen jelen van a kereszténység egész történetében, az egyházatyák írásaitól a refor­má­ció egyházainak hitvallásain át a felekezetközi evangéliumi állásfoglalásokig. 

Ezek­kel a hitvallásokkal és állásfoglalásokkal összhangban meg vagyunk győződve arról, hogy Krisztus helyettes bűnhődése a Szentírás tanítása és az evangélium közép­pont­jához tartozik, ezért annak tagadása vagy csorbítása az evangélium tagadása vagy csorbítása. Imádkozunk azokért, akik ebben a kérdésben tévesen tanítanak, hogy Isten kegyelméből belátásra jussanak és a velük való egységünk helyreállhasson. Az evangé­liumi mozgalom egységének ugyanis egyetlen legitim alapja a Szentírásban kinyilatkoz­tatott és „egyszer s mindenkorra a szentekre bízott” (Júd 3) evangélium.

2019. március 21.

Szerkesztette:    

Győri Tamás József Márkus Tamás András Szabados Ádám dr. Szalai András
Budapesti Kortárs Keresztény Intézet Evangélikál Csoport Egyesület Evangéliumi
Fórum
Apológia Kutatóközpont

Első aláírók:

 • Ablonczy Áron (Gazdagréti Református Gyülekezet, beosztott lelkipásztor)
 • Apjok András (Szegletkő Gyülekezet, gyülekezetvezető; Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyháza, főtitkár)
 • Bacskai Bálint (Budapest Józsefvárosi Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Baczynski László (Timóteus Társaság, országos igazgató)
 • Baji Péter (Evangéliumi Fókusz, főszerkesztő)
 • Baráti Róbert (Ózdi Pünkösdi Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Bayer Áron (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ), főtitkár)
 • Berze János (Székesfehérvári Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Békefi Bálint (Evangélikál Csoport Egyesület, vezetőségi tag)
 • Budai Zsolt (Olajfák Baptista Gyülekezet, lelkész)
 • Czentnár Simon (Budapest Józsefvárosi Református Gyülekezet, beosztott lelkipásztor)
 • D. Nagy Tamás (Paksi Pünkösdi Gyülekezet, lelkipásztor; MPE Dunántúli Egyházkerület vezetője)
 • Faust Gyula (Vörösberényi Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Farkas István (Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, gyülekezetvezető)
 • Folk Iván (Szeretet-Közösség, lelkipásztor)
 • Földesi Tamás (Zirci Pünkösdi Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Fűtő Róbert (Sarokkő Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Grendorf Péter (Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség, vezetőlelkész)
 • Győri Máté (Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyháza, elnök)
 • Győri Péter Benjámin (Szolnoki Evangélikus Egyházközség, lelkész; Dél-Pest Megyei Egyházmegye, esperes)
 • Hamar Dávid (Agóra Corvin Gyülekezet, lelkész)
 • Heizer Tamás (baptista lelkipásztor)
 • Horváth István (Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), főtitkár)
 • Horváth-Kávay Árpád (Golgota Teológiai Főiskola, megbízott rektor)
 • Kazár András (Paulus Közösség, lelkipásztor)
 • Kiss Máté (Fancsal–Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség, beosztott lelkész)
 • Kiss Sámson Endre (Külső-Üllői Úti Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Kiss Tamás (baptista teológus hallgató)
 • Kotmájer Mihály (Csengődi Baptista Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Lemperger Róbert (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, igazgató)
 • Lovas András (református lelkipásztor, egyházkerületi missziói referens)
 • Márkus Kinga (evangélikus vallástudós, doktorandusz; Evangélikál Csoport Egyesület, alapító)
 • Dr. Mészáros Kálmán (Kispesti Baptista Gyülekezet, lelkipásztor; Magyarországi Baptista Egyház volt elnöke; Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), elnökségi tag)
 • Mikola Borbála (Külső-Kelenföldi Református Gyülekezet, beosztott lelkipásztor)
 • Molnár Ambrus (Balassagyarmati Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Molnár Csaba Bertalan (Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség, lelkipásztor)
 • Molnár Sándor (Golgota Keresztény Gyülekezet, tanító)
 • Molnár Sándor (Külső-Kelenföldi Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Muzslai Gábor és Etelka (Családháló: 2=1)
 • Muzslai-Bízik Bence (teológus; MEKDSZ utazótitkár; Evangélikál Csoport Egyesület, alelnök)
 • Nagy Attila (Miskolci Ámen Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Nagy Dávid (Pesthidegkúti Református Gyülekezet, beosztott lelkész)
 • Nagy Gergely (református teológus, lelkész; Kálvinista Apologetikai Társaság, alapító)
 • Oláh Ferenc (Zsámboki Evangéliumi Gyülekezet, gyülekezetvezető)
 • Dr. Pafkó Tamás (Debreceni Trinity Baptista Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Papp Márton (teológus hallgató)
 • Parti Benedek (baptista ifjúsági vezető; Evangélikál Csoport Egyesület, vezetőségi tag)
 • Pál László (református lelkész)
 • Pálffy Miklós (református ifjúsági vezető)
 • Sándor József (Ajkai Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Schauermann Tamás (Evangéliumi Fórum Bibliaértelmezés Műhely, vezető; Fiúság Akadémia, oktató)
 • Sípos Alpár Szabolcs (Fiúság Akadémia, igazgató)
 • dr. Somody Imre (Isten Népe Műhely, vezető)
 • Sóskúti Zoltán (Rákoskeresztúri Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Dr. Steiner József (TCM Nemzetközi Intézet, társprofesszor (missziológia), baptista lelkipásztor)
 • Szabó András (Sófár Dicsőítő Iskola, koordinátor)
 • Szabó László (Újpest-Belsővárosi Református Gyülekezet, ifjúsági beosztott lelkész)
 • Szabó Iván (Késői Eső Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Szabó Péter András (Budapesti Református Presbiteriánus Gyülekezet, lelkész)
 • Szabó J. Róbert (Litéri Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Dr. Szalai Zsolt (Keresztyén Vállalkozók és Üzletemberek Társasága (KEVE), elnök)
 • Szász Zoltán (Székesfehérvári Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Szeverényi János (Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), elnök; Evangélikus Missziói Központ, igazgató)
 • Szuhánszky T. Gábor (metodista lelkész; Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz), alelnök)
 • Szűcs László (Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Takács Alex (Késői Eső Gyülekezet, vezető lelkipásztor)
 • Dr. Tatai István (Hatvani Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Dr. Thoma László (Gazdagréti Református Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Tok Bence (teológus hallgató)
 • Tóth Krisztián (Budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet, társ-lelkipásztor; Baptista Szeretetszolgálat, iskolalelkész) 
 • Trey Shaw (Agóra Gellért Gyülekezet, lelkipásztor)
 • Végh Balázs (Crescendo Nyári Akadémia, igazgató)
 • Vincze Gábor (Élő Ige Gyülekezet, lelkipásztor)

További aláírók: 

 • Adámi László (lelkész, Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, Nyíregyháza)
 • Bagoly Gyula (lelkész, Református Presbiteriánus Egyház, Balatonalmádi)
 • Balavány György (Budapest)
 • Barátossy Jenő (presbiter, Református Pozsonyi úti gyülekezet, Budapest)
 • Bartalos Norbert (Dunaújváros)
 • Becker Balázs (missziós munkatárs, szolgáló, VISZ/CEF, Magyar Tűzoltó-Mentő Misszió, Mein Haus – Die Christliche Familienmission e.V., Látrány)
 • Briskiné dr. Pálfi Krisztina (Szigethalom)
 • Bolla Szimonetta (Budapest/Zürich)
 • Bögös Jenő (lelkipásztor, Kisújszállási Baptista Gyülekezet, Kisújszállás)
 • Csányi Mátyás (presbiter, Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Szentkirályszabadja)
 • Csiha Márton (lelkipásztor, Oroszlányi Baptista Gyülekezet, Oroszlány)
 • Dániel-Tóth Zoltán (Action Biblique, Le Locle / Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Veszprém, Les Hauts-Geneveys (Neuchâtel kanton, Svájc))
 • Dembrovsky Attila (vezetőségi tag, Szombathelyi Baptista Gyülekezet, Szombathely)
 • Dezső Tibor (lelkipásztor, Tatabányai Reménység Gyülekezete, Tatabánya)
 • Dobó Dániel (lelkész, Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség, Őrimagyarósd)
 • Dömötör Gergely (Dabas)
 • Durkó István (lelkipásztor, MBE Missziói igazgató, Budaörs)
 • Eggendorfer Gábor (vezető, Hit Gyülekezete, Szigethalom)
 • Farkas Bence (vezetőségi tag, Agóra gyülekezet, Budapest)
 • Farkasné Lipták Emília (diakónus, Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Szentkirályszabadja)
 • Fodor Attila (presbiter, missziói gondnok, Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskemét)
 • Fogarasi Gábor (lelkész, Budapest-Újpalotai Református Egyházközség, Budapest)
 • Folk Zsuzsa (Szeretet-Közösség, Solymár)
 • Guti Béláné (Gyál)
 • Győri Dániel (Vác)
 • Győri Márton (Vác)
 • Győri Pál Barnabás (Vác)
 • Győri Péter Dániel (Nagytarcsa)
 • Győri Virág (főszerkesztő, Family magazin, Budapest)
 • Herkely János (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE), titkár, Budapest)
 • Horváth Balázs (presbiter, Élő Ige Gyülekezet, Budaörs)
 • Horváth János (Mogyoród)
 • Horváth Tamásné (Zámoly)
 • dr. Jobbágy Péter (gazdasági gondnok, Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, Miskolc)
 • Kapocs Attila (regionális vezető, OM (Operation Mobilisation), Diósd)
 • Karikó Zoltán (Missziós csoport vezető, Miskolci Református Presbiteriánus Gyülekezet, Polgár)
 • Kálovicsné Radics Veronika (Nagykanizsa)
 • dr. Kenéz Éva (hitoktató, Budapest)
 • Kis Szabolcs Máté (hittantanár, Fót/Szolnok)
 • Kisné Ady Éva (Békés)
 • Kiss Ferenc (Székesfehérvár)
 • Kiss Illés Zoltán (baptista lelkipásztor, Kondorosi Baptista Gyülekezet, Kondoros)
 • Kiss Péter (missziós munkatárs, Evangélikus Városi Misszió, Szombathely)
 • Klein Edit (Budapest)
 • Kovács Gergely (lelkipásztor, Pesthidegkúti Református Gyülekezet, Budapest)
 • Kovács P. Zoltán (lelkész, Ekklesia Gyülekezet, Kolozsvár)
 • Kovács Zoltán Károly (vezető presbiter, Menedék Alapítvány elnök, Érdligeti Biblia Közösség baptista gyülekezet, Érd)
 • Kovács Zoltán Mihály (lelkész, Miskolc)
 • Kövesi József (Szabad Evangéliumi Gyülekezet, Budapest)
 • Lahucsky Zsuzsa (Budapest)
 • Lakatos József (gyülekezetvezető presbiter, Mátészalka)
 • Láng László Dávid (Villány)
 • Lukács Ildikó Regina (dicsőítő- és imacsapat szolgáló, Budai Omega Gyülekezet, Budapest)
 • Márki Péter (lelkész, Golgota Keresztény Gülekezet, Keszthely)
 • Mezei Zoltán József (teológus, Budapest)
 • Mócsai Zsoltné (Burgkirchen)
 • Nagy Károly Zsolt, PhD (főiskolai adjunktus, SRTA / tudományos munkatárs, MTA BTK NI, Sárospatak)
 • Nagy Miklós (lelkipásztor, Magyar Pünkösdi Egyház Várpalota Kossuth utcai gyülekezete, Várpalota)
 • Nemes Pál (vezető lelkész, Dávid Sátora Gyülekezet Egyház, Székesfehérvár)
 • Németh Ferenc (Budapest)
 • Németh Laci (lelkész, Golgota Dél-Pest, Budapest)
 • Pajor Tamás (lelkész, Hit Gyülekezete, Budapest)
 • Papp Attila Gyula (gyülekezeti munkatárs, Kecskeméti Református Egyházközség, Kecskemét)
 • Paraszthy Balázs (Budapest)
 • Pék Máté (Budapest)
 • Péntek Dániel Gábor (beosztott lelkész, Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség, Budapest)
 • ifj. Prózsa István (segédlelkész, Ócsa)
 • Rafael Pál (misszionárius, lelkipásztor, Független Baptista Gyülekezet, Biharkeresztes)
 • Ragonese Maurizio (csoportvezető, Szeretet Közösség, Vecsés)
 • dr. Romhányi Róbert (kántor, Miskolctapolcai Református Egyházközség, Miskolc)
 • Rózsa Béláné (Veresegyház)
 • Rózsahegyi Barnabás (Budapest)
 • Rozsályi Janka (csoportvezető, Dávid Sátora Gyülekezet, Székesfehérvár)
 • Rubint Sándor (baptista lelkipásztor, Tököli Bástya Keresztyén Közösség, Tököl)
 • dr. Ruff Tibor (Országos Vezetőség tagja, teológus, Hit Gyülekezete, Budapest)
 • Schauermann Andrea (misszióvezető, Reménység Magjai Alapítvány, Budapest)
 • Sebestyén Gabriella (házicsoport vezető, Dávid Sátora Gyülekezet, Székesfehérvár)
 • Sikó Mihály (lelkipásztor, Debreceni Református Presbiteriánus Gyülekezet, Debrecen)
 • Simon Anita (Tokod)
 • Sugár András (Vezető Lelkészi Titkár, Hit Gyülekezete, Budapest)
 • Szabados Dóra (gyülekezeti tag, szolgálatvezető, Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet, Veszprém)
 • Szabó Gyuláné (Tatabánya)
 • Szabó László (baptista lelkipásztor, Hajdúböszörmény)
 • Szalai Lídia (Budapest)
 • Szanyó Boglárka (Székesfehérvár)
 • Szász Lajos (vezető lelkipásztor, Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budapest)
 • Szászné Lázár Eszter Csenge (teológus hallgató, Budafoki Református Egyházközség, Budapest)
 • Szkok Istvánné (Mór)
 • Szokalopulosz Georgis (gyülekezetvezető, teológus, Hit Gyülekezete, Cegléd)
 • Thaly Lóránt Zoltán (teológus hallgató, Pécsi Metodista gyülekezet, Siklós)
 • Toldi Miklós (Veszprém)
 • dr. Tomka János (főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
 • Turbucz István (Csemő)
 • Tyukászné Várnak Györgyi Hédy (imacsoport vezető, Dávid Sátora Gyülekezet, Székesfehérvár)
 • Varga Milán (technikus, Hit Gyülekezete, Zirc)
 • Varga Sándor (presbiter, Hajnali Csillag Teljes Evangéliumi Gyülekezet, Debrecen)
 • Végh Tamás (nyugalmazott református lelkipásztor, Fasori Református Egyházközség, Budapest)
 • Vörös Balázsné (tiszteletbeli presbiter, Gazdagréti Ref. Gyülekezet, Budapest)
 • Weiner Zoltán (beosztott (ifjúsági) lelkész, Kecskeméti Református Gyülekezet, Kecskemét)
 • Zilahi Zoltán (szolgálatvezető, Hit Gyülekezete Budapest, Gyömrő)

A nyilatkozat aláíróihoz a következő linken lehet csatlakozni:

http://www.hit6.hu/nyilatkozat-a-helyettes-bunhodesrol/a-nyilatkozat-alairasa/

8 válasz

 1. Bolyki György

  Szervusztok!
  A nyilatkozat 10. pontjában olvasható: „meg vagyunk győződve arról, hogy Krisztus helyettes bűnhődése a Szentírás tanítása”. Kérek szépen egy – azaz egy – igeverset, mely azt mondja, hogy Krisztus helyettünk szenvedett és/vagy halt meg. Előre is köszönöm!

  1. Béla

   Kedves György!
   Ézsaiás 53:5 jó lesz?
   „Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

 2. Márkus Tamás András

  Akkor most megkérjük testületileg Tóth Ákos és Iványi Balázs urakat, hogy a beszélgetésüket privátban folytassák. Nem önmagában a vitát szeretnénk akadályozni, hanem azt a szemléletmódot nem tartjuk ide valónak, amit képviselnek – úgy általában a Szentírás szövegével, Jézus Krisztussal, Pál apostollal, a reformátori hittel és az ihletettséggel kapcsolatban. Ezt más, eltérő irányultságú felületeken meg tudják tenni. És ez nem tudományosság-tudománytalanság kérdése. Ez a gyökeresen eltérő szemléletmód kérdése. Mi a cikkeinkkel, írásainkkal egyféle szemléletmódot szeretnénk meghonosítani, Önök pedig azzal diametrális ellentétben álló szemléletmódot. Nincs ezzel önmagában semmi baj, de abból jó nem származik, ha pingpongozni teniszütővel szeretne valaki. Tudomásunkra jutott, hogy hozzászólásaikkal más, konzervatív teológiai blogok felületét is ellepték, a témát elirányították. Emellett felhívjuk a figyelmüket egy inkább lelkigondozói problémára: válaszaikból süt a Pál apostollal szembeni ellenérzés. Egy-egy hozzászólásuk egyenesen keresztyén-ellenes, amikor több Jézusról beszélnek, vagy azzal a felütéssel kezdik, hogy Jézus nem lehetett történeti személy! Az ezzel kapcsolatos hozzászólásaikat visszamenőleg is, és minden esetben törölni fogjuk. Egyébként nem Önöket pécézzük ki, az egész vitát töröltük – a hozzászólásaikra érkezett reakciókat is -, mert teljesen másról szól, mint ami a nyilatkozat íróinak és aláíróinak eredeti szándéka.

  1. Márkus Tamás András

   Kedves Mdmarti!

   A legnagyobb tisztelettel kérdezem: milyen megfontolásból kellene interjút készíteni GT-vel? Lassan egy éve hirdeti a tanait, ország-világ előtt… Azaz tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy miről mit gondol. A nyilatkozat egy több mint féléves vita után született meg, amelynek része volt a levelezés, cikkírás (mindkét fél részéről), illetve a személyes találkozó is.
   Szóval nem hiszem, hogy Tamás újat tudna mondani. Persze ha revideálja nézeteit, vagy módosít rajtuk, szívesen mikrofonvégre kapjuk.

   Üdvözlettel
   Tamás

Hozzászólás írása