7
márc
2024

Igen a történelmi protestáns hitvallásokra és teológiai nyilatkozatokra, és igen a konfesszionalizmusra – II. rész

2024-ben jelent meg Carl Trueman evangéliumi – felekezetét tekintve presbiteriánus – teológus, egyház- és teológiatörténész, teológiai tanár Crisis of Confidence – Reclaiming the Historic Faith in a Culture Consumed with Individualism and Identity (A bizalom válsága – A történelmi hit visszahódítása az individualizmus és az identitás által felemésztett kultúrában) című műve. Truemant Albert Mohler, a Déli Baptista Teológiai Szeminárium elnöke látta vendégül Thinking in Public című online műsorában, ahol az említett műről folytattak beszélgetést. Alább az ebben elhangzott legfontosabb gondolatokat szeretném összefoglalni és kiemelni – olyan igazságokat, amelyek a magyar evangéliumi, keresztyén közeg számára is útjelzők lehetnek az előttük álló időszak kegyességi – teológiai és etikai –, valamint kulturális küzdelmeiben. (I. rész)

***

Hogyan történhetett meg az, hogy a normatív és regulatív szereppel bíró hitvallásokkal rendelkező felekezetek azért kezdtek széthullani, mert az ezekre a hitvallásokra esküt tevő egyháztagok, teológiai tanárok a hitvallások tartalmával ellentétes módon kezdtek tanítani? Érdemes megemlítenünk ennek egy különösnek tűnő vonatkozását, éspedig a spanyol inkvizíció berkeiből. Az egyes történelmi protestáns egyházakban bevett esküformula (ex animo, értsd: „Szívből és teljes meggyőződéssel vallom…”, azaz fenntartás és habozás nélkül) a hitvallásokat illetően egy, a spanyol inkvizíció idejéből származó kitétel, amelyet a jezsuiták ellen fogalmaztak meg. Ez – a tétovázás mint olyan – jellemző a jezsuita logikára, amit későbbi korok is igazolnak. De miről is volt szó? Ha valakit, akit eretnekséggel vádoltak, arra szólítottak fel, hogy vallja meg a hitét – tehát tegyen hitvallást –, akkor ezt néhányan úgy tették meg, hogy kijelentették: „Tétovázva teszem.” Például ha Jézus szűztől való születését vesszük (amely tipikusan olyan tantétel volt, amelyet a 19–20. században többen is megkérdőjeleztek protestáns berkekben), a kételkedők nem feltétlenül jelentették ki explicit módon, hogy nem fogadják el, csak azt állították, hogy nem tudják teljes meggyőződéssel elfogadni, kételkednek benne, illetve tétováznak a tantétel helyességét illetően. Ez a mentalitás akkor válik igazán problematikussá, amikor nemcsak egy-egy tantételt érint, hanem a keresztyén tanítás egészét – lényegében bármit lefedhet. Mintha azt mondanánk: „Hiszem, hogy Kolumbusz 1492-ben áthajózta az óceánt, de vannak fenntartásaim azzal kapcsolatosan, hogy ez valóban megtörtént-e.” Ezt sajnos a 19–20. században számos protestáns felekezetben elfogadható álláspontnak tartották.

A skót presbiteriánus hagyományban nagy vitákat folytattak az úgynevezett deklarációs (azaz a nyilatkozattételre vonatkozó) törvény kapcsán, amelyek közül az egyik leghírhedtebb lényegében azt mondta ki, hogy a Westminsteri hitvallás aláírásához elegendő, ha valaki egyetért azon pontjaival, amelyek a hit lényegét érintik. De mi van akkor, ha valaki eleve nem hiszi, hogy a hitvallás a hit lényegét érinti? A deklarációs törvény lehetővé tette, hogy az egyház felszentelt szolgálói fenntartásokkal fogadják a hitvallás artikulusait. Ha tehát valaki nem hisz Krisztus szűztől való születésében, attól még nyugodtan aláírhatja a Westminsteri hitvallást, mert bár az egészet nem tudja elfogadni, a lényegével mégiscsak egyetért. Látva a presbiteriánus egyház történetét, egyértelmű, hogy az ilyen jellegű döntések katasztrofális következményekkel jártak: az egyház, amely megtartotta ugyan vallásos nyelvezetét, szekularizálódik – ez a végső kimenetele a folyamatnak. És ilyen szempontból kijózanító tény, hogy számos modernista eretnekség valójában nem is világi, hanem egyházi kontextusban alakult ki.

Amikor Luther Mártont a wormsi birodalmi gyűlésen szembesítik az ellene felhozott vádakkal, felszólítják, hogy adjon egyértelmű válaszokat. Ami igazán érdekes, az az, hogy a római katolikus ügyész kiköti, hogy Luther nem felelhet a jezsuitákra jellemző módon: tétovázva és fenntartásokkal. Luther meg is felel ennek az elvárásnak, nyílt válaszokat ad a neki szegezett kérdésekre. Ez a példa is megmutatja, hogy ezt a kérdést végső soron erkölcsi kategóriákra lehet redukálni: lehet becsületesen és becstelenül nyilatkozni a hitvallás iránti hűségről. A kérdés tehát az, hogy őszintén, nyíltan vagy hamis, álságos módon tartok igényt az adott felekezetben/keresztyén közösségben való tagságomra. Ne feledjük, senki sincs arra kényszerítve, hogy egy bizonyos közösség tagja legyen, és azonosuljon bizonyos hitvallásokkal. Senkit sem fognak börtönbe zárni azért, ha nem fogad el egy hitvallási dokumentumot.

Hangsúlyozni kell továbbá – ezt Trueman megteszi művében, szemben sok evangéliumi hívővel és teológussal – a korábbi keresztyén korokkal való folytonosságunkat is. Itt különösen a patrisztikára, a patrisztikus korra kell gondolnunk. Az evangéliumi keresztyéneknek evangéliumi identitásuk megerősítése érdekében tisztában kell lenniük azzal, hogy mit hittek-vallottak hitbéli elődeik, különösképpen is az apostoli atyák és a korai egyházatyák. Ezt a lépést nem tudjuk megspórolni, ha küzdeni akarunk a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott (Júd 1). A patrisztikus kor íróira-teológusaira nem tekinthetünk normatív tekintélyként, de hitben atyáink ők, akiknek ugyanúgy megvoltak a maguk harcai. Ha figyelmen kívül hagyjuk őket és ezt a kort, akkor mellőzzük hitünk történeti alapjait, és a hitünk csak „lógni fog a levegőben”. Tudunk kell, hogy mindaz, amit lelkipásztorunk vasárnaponként prédikál, hogyan kapcsolódik a mögöttünk álló kétezer éves egyházhoz. Nem véletlen, hogy maga Luther, a reformátorok és a reformátorokat követő 17. századi teológusok nagyon nagyra értékelték az ókori egyházat. Kutatták a korai (és a középkori) egyházi forrásokat, tekintetbe vették őket, építettek rájuk, és azok állandó hivatkozási alapot jelentettek számukra. Ők még nem úgy gondolkodtak az egyháztörténetről, ahogyan mi szinte már-már rutinszerűen gondolkodunk, nevezetesen, hogy létezett egy patrisztikus, egy középkori és egy reformátori korszak – ők folytonosságot láttak az egyháztörténetben. Ha az evangéliumi keresztyének megismerkednek e korszakok teológusainak írásaival, imádságaival, látni fogják, hogy sok minden teljes összhangban van azzal a keresztyén hittel, amelyet ismernek és magukénak tudnak. Nyilvánvaló tehát, hogy a protestantizmus vezetői a középkor és az ősegyház vállán álltak egykor, és állnak mind a mai napig.

A reformációt tanulmányozva világos lesz, hogy a reformációban senki sem akart „eredeti” lenni. Richard Muller teológia- és egyháztörténész (a reformáció korának szakértője) úgy fogalmazott, hogy Genfben egyetlen eredeti teológus volt – ezzel Szervét Mihályra utalt –, és őt ezért meg is égették. Tény, hogy egyik reformátor sem akart eredeti lenni, egyszerűen csak tovább akarták adni az apostoli atyák-egyházatyák hitét a következő generációknak. Nem mondtak olyan dolgokat, amilyeneket az ősegyházban nem mondtak. Az igaz, hogy jobban megvilágították és kibontották a Szentírás egyes igazságait, és az egyén életére alkalmazták a keresztyén tanítás következményeit, de folytatólagos láncolatban álltak az egyház korábbi korszakainak gondolkodóival.

Ha az egyháztörténettel foglalkozunk, nemcsak a folytonosságot kell látnunk, hanem azt is, hogy hogyan különülnek el egymástól a különféle korszakok. Jól látható, hogy amikor sikerül megoldani egy tanbéli problémát, az megtermi a maga szókincsét, nyelvezetét és szerkezeteit. Emiatt például nehéz az előzmények ismerete nélkül – anélkül, hogy tudnánk, milyen viták zajlottak a 4. században a Szentháromsággal kapcsolatosan – „fejest ugorva” megérteni az 5. századi krisztológiát.

A tanfolytonosság és a cezúra tehát az egyháztörténelem egyik legfontosabb kérdése. E témakörön belül is kulcskérdés egy evangéliumi protestáns számára, hogy a reformátorok jól érveltek-e, amikor azt állították, hogy ők képviselik az egyház folytonosságát. Érveiket – a legelső érvüket – a reformátorok a Szentírásra alapozták, a sola Scripturára. Ugyanakkor gyakran idézték az apostoli atyákat, az egyházatyákat és a középkor teológusait. Sokan nem tudják, hogy Kálvin János Institutiójában a leggyakrabban idézett személy Augustinus. Még kevesebben tudják, hogy Kálvinnál a második leggyakrabban idézett személy Clairvaux-i Bernát. Kálvin tehát azt állította, hogy a katolikus egyház ilyen értelemben saját hagyományától is elszakadt.

Érdemes megnéznünk Kálvin Sadoleto bíborosnak írt válaszát is. Sadoleto volt az, aki levelet írt a genfieknek (a genfi tanácsnak és a népnek címezve), amelyben megpróbálta rávenni őket, hogy térjenek vissza a katolikus egyházhoz. Kálvin válaszolt neki. E kisebb terjedelmű művében azt az érvet hozza fel – ami evangéliumi szempontból érdekes, sőt kissé megrázó –, hogy mi, protestánsok vagyunk az igazi hagyomány örökösei. Kálvin tehát pozitív értelemben beszél a hagyományról. Állítása szerint nem az a probléma a katolikus egyházzal, hogy továbbviszi a hagyományt, hanem épp az, hogy eltér a hagyománytól bizonyos területeken. Kálvin Sadoletónak írt levele – amely a reformáció egyik legfontosabb dokumentuma – tökéletesen ábrázolja a protestáns módszertant a történelmi források tekintetében.

Hozzászólás írása