11
aug
2022

Rés a pajzson: a liberalizmus csatát vesztett Észak-Amerikában

Mi történt?

Az észak-amerikai Christian Reformed Church (CRC) a legutóbbi, 2022. júniusi zsinatán megszavazta a zsinat kutatóbizottsága által javasolt beszámolót a szexualitásról, és hivatalos egyházi állásfoglalásként fogadta el. A beszámoló többek között a Heidelbergi Káté értelmezését is vizsgálta, különös tekintettel a 108-109. kérdésre.

108. K: Mire tanít a hetedik parancsolat?
F: Arra, hogy Isten megátkozott minden szemérmetlenséget. És mert mi is szívbéli őszinteséggel megvetjük azt, így szemérmetes és mértékletes életet éljünk úgy a szent házaséletben, mint azon kívül.

109. K: Csak a házasságtörést és az ahhoz hasonló rút dolgokat tiltja meg Isten ebben a parancsolatban?
F: Mivel úgy testünk, mint lelkünk a Szent Lélek temploma, így mindkettőnek a tiszta és szent megőrzését kívánja (Isten). Ezért tilt meg mindenféle erkölcstelen cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot és kívánságot és mindazt, ami erre ingerelhetne.”

A beszámoló megerősítette, hogy a Heidelbergi Káté 108. kérdésében a „szemérmetlenség” magában foglalja a házasságtörést, a házasság előtti és házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, a pornográfiát, poliamóriát és a homoszexualitást is. A szavazás elég egyértelmű eredményt hozott: 123 igen az 53 nem ellenében.

A zsinat további lépéseket is tett: egyházfegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba az állásfoglalást nem támogató gyülekezetek ellen, és egy konkrét esetben felszólították az egyik gyülekezetet, hogy azonnal mozdítson el tisztségéből egy homoszexuális házasságban élő leszbikus diakónust.[i]

 

Miért fontos ez?

Mindez azért különösen érdekes, mert a CRC az egyik legnagyobb református egyház Észak-Amerikában, amely fokozatosan vált teológiájában és nyilatakozataiban liberálissá. E folyamat egyik fontos állomása volt, amikor az 1990-es évek közepén a zsinat megengedte a női lelkészek és presbiterek beiktatását. Erre a konzervatívok közül sokan nagyon élesen reagáltak, és rámutattak arra, hogy ez a döntés az igeértelmezés alapjait rúgja fel, hiszen olyan gyakorlatot enged meg, amely ellen nyílt igei tiltást találunk (pl. 1Tim 2:12; 3:2, 12). Többen azt is felvetették, hogy ez az út nemsokára a homoszexualitás elfogadásához fog vezetni. (Igazuk is lett, 2016-ban a CRC megengedte, hogy lelkészeik polgári szertartásban összeadhassanak homoszexuális párokat.[ii])

Ebből a vitából 1996-ban egyházszakadás lett. Sok konzervatív gyülekezet ekkor elhagyta az egyházat (közöttük Robert Godfrey és Mike Horton is), és megalakították a United Reformed Churches in North America (URCNA) felekezetet.

Azért fontos tehát a biblikus szexualitásról szóló beszámoló elfogadása és hivatalos egyházi állásponttá emelése, mert ezzel éles irányváltás következett be az elmúlt évtizedek irányvonalával szemben. Továbbá – ahogy egy cikk kiemeli[iii] – a beszámoló fő támogatói a fiatalabb és konzervatív(abb) generáció közül kerülnek ki. Vagyis a liberalizmus és progresszív „kereszténység” pajzsán rés keletkezett, ebben a harcban egyelőre csatát vesztettek.

 

Mit tanulhatunk belőle?

Végül fogalmazzunk meg pár tanulságot a mostani eset kapcsán.

Először is, hálát lehet adni azért, hogy elfogadtak egy, a Szentírás tanításaival megegyező beszámolót a biblikus szexualitásról. Abban a korban, amikor ez a téma botránykővé vált, és egyre nagyobb a nyomás a szexualitással kapcsolatos progresszív gondolkodás irányába, hálát adhatunk az Isten igazsága melletti bátor kiállásért.

Másodszor, emlékezhetünk arra, hogy a szexualitás kérdése, akárcsak a női lelkészek és presbiterek beiktatásának kérdése, nem erkölcsi, hanem alapvetően teológiai jellegű kérdés. E témában való lazaság és progresszió a biblikus hermeneutika alapelveinek megváltoztatását jelenti. E kérdésben való helyes látás összefügg a Szentírás fő tanításaival, az ige tekintélyével és tévedhetetlenségével, Isten teremtési rendjével, a megváltás céljával és a megszentelődésről való felfogással. Nem lehet ezt a kérdést más teológiai kérdésektől izoláltan kezelni.

Harmadszor, azt is látnunk kell, hogy bármennyire fontos is ez a mostani állásfoglalás, a CRC és hozzá hasonló felekezetek összes komoly problémája ezzel a döntéssel nem oldódott meg. Maga a CRC egyik egyházkerületi zsinata írja a következőket:

„A Belga Hitvallás kissé másképpen fogalmaz, és nem két kulcsról, hanem az igaz egyház három jegyéről beszél a 29. cikkelyében. A Belga Hitvallás ide tartozónak veszi az evangélium hirdetését, a sákramentumok tiszta kiszolgáltatását, majd harmadikként a fegyelmezés szükségességét tartja fenn. Az egyházfegyelem ismét része annak, ahogyan az igaz egyház mindenben „Isten tiszta Igéje szerint” működik. A nyilvános és meg nem bánt bűnnel szembeni fegyelmezés, különösen a tisztségviselők tekintetében, kritikus jelentőségű, és megkülönbözteti az igaz egyházat a hamis egyháztól, hitvallásunk szavai szerint.”[iv]

Vagyis az egyház reformjának nem csupán a szexualitás kérdésével kapcsolatos állásfoglalásra kell kiterjednie, hanem célul kell kitűznie a régi reformátori alapelvet, miszerint ecclesia semper reformanda est, azaz az egyháznak mindig reformálnia kell magát. A Krisztusban való élő hitnek és az ebből fakadó szent életnek kell lennie az egyháztagság alapjának, és így az egyháznak mindenben követnie kell a Szentírásban szóló Szentháromság Istenünk élő szavát.

A szerző presbiteriánus lelkész

 

Hivatkozások:

[i] Ez az ügy már visszanyúlik a korábbi zsinatokra, már a 2021-es zsinat is elítélte e diakónus beiktatását. (Bővebben lásd Agenda for Synod 2021, 354–374. old.) A 2021-es indoklásban nem csupán a homoszexuális házasságot, hanem a homoszexualitást általában ítéli el (l. Ennek megfelelően döntött a 2022-es zsinat e diakónus elmozdítására való felszólításról (lásd különösen az Agenda for Synod 2021, 367–368. oldalait).

[ii] Committee to Provide Pastoral Guidance re Same-sex Marriage, Agenda for Synod 2016, 429–443. old.)

[iii] Sarah Eekhoff Zylstra: The Christian Reformed Church Corrects Course, The Gospel Coalition, https://www.thegospelcoalition.org/article/crc-corrects/

[iv] Agenda for Synod 2022, 518. old.

1 válasz

Hozzászólás írása