10
szept
2017

A Nashville-i Nyilatkozat

Bevezetés

A Nashville-i Nyilatkozat egy olyan, az emberi szexualitással és a nemi szerepekkel kapcsolatos modern hitvallás, amelyet konzervatív, evangelikál protestáns teológusok és lelkészek szerkesztettek és írtak alá. A nyilatkozat direkt módon az LMBTQ lobbi által propagált szexuális formák és a melegházasság intézménye ellen íródott, melynek káros ideológiáját és bibliaellenes gyakorlatát számos egyházi közösség tette magáévá, vagy szimpatizál vele szerte a világban – így hazánkban is. Preambulumot és 14 artikulust tartalmaz. Több mint 150 evangelikál, konzervatív vezető személyiség írta alá, többek között például Rosaria Butterfield, James Dobson, Wayne Grudem, R.C.Sproul, Ligon Duncan, Albert Mohler, Vaughan Roberts, Thomas R. Schreiner. Reméljük, hogy e nyilatkozat, vagy kortárs hitvallás magyar fordítása hozzájárul ahhoz, hogy a hazai keresztyének megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy mi a történelmi, bibliai megalapozású keresztyén nézet az emberi szexualitással kapcsolatban, valamint hogy tudomást szerezzenek arról, hogy e nézet mellett nagyon sok elkötelezett életű keresztyén még ma is hűen kitart. Ez megerősítés lehet számunkra az egyre inkább kiéleződő ideológiai harcban.

A preambulum

Az evangelikál keresztyének a 21. század hajnalán történelmi átmenet időszakában élnek. Az egyre inkább poszt-keresztyénné váló nyugati kultúra erőteljesen felülvizsgálta az utóbbi időszakban azt, hogy mit is jelent embernek lenni. Ez legfőképp abban nyilvánult meg, hogy a korszellem az emberi életre vonatkozó isteni terv szépségében már nem gyönyörködik, vagy nem is ismeri azt. Sokan tagadják, hogy Isten teremtette az embert Önnön dicsőségére, és hogy jó szándéka magában foglalná férfiként és nőként való személyes és fizikai felépítettségünket. Általános elgondolás, hogy az ember férfi és női identitása nem része Isten gyönyörűséges tervének, hanem sokkal inkább az egyén autonóm preferenciáinak kifejeződése. Istennek teremtményeit érintő jóságos elgondolását, mint a teljes és tartós öröm útját helyettesítik az olyan rövidlátó alternatív utak, amelyek előbb-utóbb megrontják az emberi életet, és megsértik az Istent.

Korunk világi szelleme nagy kihívást jelent a keresztyén egyház számára. Vajon az Úr Jézus Krisztus egyháza elveszítheti bibliai meggyőződését, tisztaságát és bátorságát, és belesimul a korszellembe? Vagy képes szilárdan kitartani az élet igéje mellett, és bátorságot merítve Jézustól, szégyenkezés nélkül hirdetni az Ő útját, az egyedül életre vezető utat? Vajon meg tudja őrizni világos, a jelenkori kultúrával ellentétes tanúságtételét egy olyan világgal szemben, amely úgy tűnik, pusztulásra van ítélve?

Meg vagyunk róla győződve, hogy a mi generációnk számára hűségesnek lenni azt jelenti, hogy újra  deklaráljuk a világ valódi és igaz történetét, és abban a mi helyünket – különösképpen úgy, mint férfiak és nők. A keresztyén Szentírás azt tanítja, hogy csak egy Isten van, aki mindenek egyedüli Teremtője és Ura. Minden ember egyedül neki tartozik szeretetteljes hálaadással, szívből jövő, őszinte dicsérettel és teljes engedelmességgel. Ez az út nem csak az Isten dicsőítését foglalja magába, hanem önismeretünket is. Ha megfeledkezünk a Teremtőnkről, úgy elfelejtjük azt is, hogy kik vagyunk, és hogy önmaga számára teremtett minket. Nem ismerhetjük meg magunkat igazán anélkül, hogy ne ismernénk igazán azt, aki teremtett minket. Nem mi teremtettük magunkat. Nem vagyunk a magunkéi. Valódi identitásunkat – férfi és a női identitásunkat – Istentől kaptuk. Nem csak hogy ostoba, de reménytelen próbálkozás is mássá változtatni magunkat, mint amivé Isten teremtett bennünket.

Hisszük, hogy Istennek teremtésével kapcsolatos szándéka és az üdvösség általa felkínált útja arra szolgál, hogy a legnagyobb dicsőséget jelentse számára és a legnagyobb jóban részesítsen bennünket. Isten jóságos terve biztosítja számunkra a legteljesebb szabadságot. Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig túláradó módon. Ő mellettünk van, és nem ellenünk. Ennélfogva – abban a reményben, hogy Krisztus egyházát szolgáljuk és Istennek az emberi szexualitásra vonatkozó jóságos szándékáról teszünk tanúságot, amelyet a Szentírásban nyilatkoztatott ki számunkra -, a következő megvallásokat és tagadásokat nyilvánítjuk ki.

14 artikulus

1.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy a házasságot Isten egy férfi és egy nő szövetségi, nemi, gyümölcsöző és élethosszig tartó egységeként tervezte, mint férj és feleség számára, aminek célja, hogy kiábrázolja Krisztus és az ő menyasszonya, az egyház közötti szövetségi szeretetet.
 • Tagadjuk, hogy Isten a házasságot homoszexuális, poligám, vagy „többszerelmű” kapcsolatként tervezte. Azt is tagadjuk, hogy a házasság csupán emberi szerződés, és nem egy Isten előtt megkötött szövetség.

2.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy Isten minden embernek kinyilatkoztatta akaratát a házasságon kívüli tiszta (= önmegtartóztató/szerk.) életre és a házasságon belüli hűségre vonatkozóan.
 • Tagadjuk, hogy akármilyen szeretet, vágy vagy kötődés bármikor is igazolhatná akár a házasság előtti, vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, valamint azt is, hogy igazolhatna bármilyen szexuális erkölcstelenséget.

3.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy Isten Ádámot és Évát, az első emberi lényeket saját képére, Isten előtti egyenlő személyekként, külön férfinak és nőnek teremtette.
 • Tagadjuk, hogy a férfiak és a nők közötti, isteni teremtettségükből fakadó különbség azt jelentené, hogy értékükben és méltóságukban különböznének.

4.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy a férfiak és nők közötti, Isten által rendelt különbségek Isten eredeti teremtési tervét tükrözik, és az ember javát és kiteljesedését szolgálják.
 • Tagadjuk, hogy ezek a különbségek a bűnbeesés, vagy egy olyan tragikus esemény következményei volnának, amely helyreállítást igényel.

5.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy a nők és a férfiak közötti különbségekből fakadó reprodukciós struktúrák szerves részét képezik Isten azon tervének, hogy férfiként és nőként tekinthetünk magunkra.
 • Tagadjuk, hogy fizikai elváltozások vagy pszichológiai körülmények érvénytelenítenék az Isten által létrehozott kapcsolatot a biológiai nem, és a férfi vagy női önmeghatározás között.

6.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy azok, akik a nemi fejlődést akadályozó fizikai rendellenességgel teremtettek Isten képére, méltóságukban és értékükben nem különböznek Isten többi képmásától. Jézus Urunk így beszél róluk: „Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek.” Mint ahogy mások is, ők is örömmel meghívást kapnak Jézus Krisztus követésére, és amennyiben ismert, biológiai nemük szerint kell élniük.
 • Tagadjuk, hogy ha egy személy biológiai neme bizonytalan, akkor képtelen lenne gyümölcsöző életet élni Krisztusban való örömteli engedelmességgel.

7.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy férfiként és nőként való önmeghatározásunknak Istennek a teremtettségben és a megváltásban megnyilvánuló szent céljait kell szolgálnia, ahogy azt a Szentírásban is kinyilatkoztatta.
 • Tagadjuk, hogy a homoszexuális vagy transznemű önmeghatározás összhangban állna Istennek a teremtettségben és a megváltásban kinyilatkoztatott szent céljaival.

8.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy azok az emberek, akik vonzalmat éreznek saját nemük tagjai iránt, ugyanúgy gazdag, gyümölcsöző, Istennek tetsző életet élhetnek a Jézus Krisztusba vetett hitük által, amennyiben – ahogy minden keresztyén, – tisztaságban élik az életüket.
 • Tagadjuk, hogy az azonos nem iránt érzett szexuális vonzalom Isten eredeti teremtésének természetes része lenne, de azt is, hogy ez a vonzalom bárkit is elszakíthatna az evangélium reményétől.

9.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy a bűn torzítja a szexuális vágyakat azáltal, hogy elvonja azt a házasság szövetségéből a szexuális erkölcstelenség felé. Ez a torzulás egyaránt vonatkozik heteroszexuális és homoszexuális erkölcstelenségre is.
 • Tagadjuk, hogy a szexuális erkölcstelenségre irányuló tartós vágy igazolná az erkölcstelen szexuális viselkedést.

10.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy bűnös dolog a homoszexuális erkölcstelenséget vagy a transzgender jelenséget jóvá hagyni, és hogy egy ilyesfajta jóváhagyás a keresztyén hűségtől és tanúságtételtől való lényegi eltérést eredményez.
 • Tagadjuk, hogy a homoszexuális vagy transzgender erkölcstelenség olyan erkölcsileg semleges téma, amely felől hívő keresztyének tetszés szerint dönthetnének, hogy elfogadják azt, vagy helytelenítik.

11.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy a mi feladatunk az igazságot szeretetben közölni minden időben, akkor is, mikor egymásról, mint férfiakról és nőkről beszélünk.
 • Tagadunk minden olyasfajta kötelezettséget, amely során méltatlanul beszélünk Isten tervéről a férfit és a nőt illetően, akik Isten képmásainak a hordozói.

12.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelme könyörületes bocsánatot és átformáló erőt is nyújt, és hogy ez a megbocsátás és erő teszi képessé Jézus követőjét, hogy megöldökölje bűnös vágyait, és Istenhez méltó módon éljen.
 • Tagadjuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelme elégtelen lenne bármilyen szexuális bűn megbocsájtására, vagy hogy ne adhatna erőt minden szexuális bűnbe keveredett hívőnek ahhoz, hogy szent életet folytasson.

13.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy Istennek Krisztusban való kegyelme elegendő a bűnösöknek arra, hogy elhagyják transznemű önmeghatározásukat, és isteni türelemmel képesek legyenek elfogadni az Isten által rendelt kapcsolatot az adott személy biológiai neme, és férfiként vagy nőként való önmeghatározása között.
 • Tagadjuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelme szentesíthetne olyan önképet, amely nem felel meg Isten kinyilatkoztatott akaratának.

14.) cikkely

 • Megvalljuk, hogy Jézus Krisztus a bűnösök megmentéséért jött a világba, ezért Krisztus halála és feltámadása bocsánatot ad minden bűnre és örök életet jelent mindenki számára, aki megbánja bűneit és Krisztusban úgy bízik, mint aki egyedüli Megváltó, Úr, és a legnagyobb kincs.
 • Tagadjuk, hogy Isten karja túl rövid lenne ahhoz, hogy mindenkit megmentsen, vagy hogy lenne olyan bűnös, akit ne tudna elérni.

Fordította: Márkus Kinga es Márkus Tamás András

A nyilatkozat eredeti szövege: https://cbmw.org/nashville-statement/

 

5 válasz

 1. Ursus

  Használ(ná)tok valamilyen fordítóoldalt, ahol lehetne javaslatokat tenni a fordítás módosítására? Van több olyan pont, amelynél szívesen beszélgetnék más fordítási lehetőségekről, hogy kicsit árnyaltabb legyen, ha van rá nyitottság. Illetve van, ahol szerintem magyarul olvasva nem egészen ugyanazt jelenti a szöveg mint az eredetiben:

  WE AFFIRM that God’s revealed will for all people is chastity outside of marriage and fidelity within marriage.

  MEGVALLJUK, hogy Isten minden embernek kinyilatkoztatja akaratát a házasságon kívüli tiszta életre és a házasságon belüli hűségre vonatkozóan.

  Lehetne:
  Megvalljuk, hogy Isten minden emberre kinyilatkoztatott akarata, hogy házasságon kívül önmegtartóztatásban, házasságban pedig hűségben éljen.

 2. Pingback : Állásfoglalások | MEGYE

 3. Pingback : A Danvers-i Nyilatkozat | MEGYE

 4. Szebeni Olivér

  Egy nyugat-európai evangéliumi szellemű lapból értesültem a mozgalomról, és örömmel veszem
  tudomásul, hogy az önök közreműködésével a magyar protestantizmus és evangélikál kereszténység
  közelebbről is megismerheti a Nashville-i Nyilatkozatot. Egyben tisztelettel kérdezném, mikor írták
  alá, adták ki (stb.) Tennesse Állam fővárosában ezt a nyilatkozatot, amelynek mérlegelését hazánkban is roppant időszerűnek találom.

Hozzászólás írása