20
jún
2017

Chicagói Nyilatkozat a Biblia tévedhetetlenségéről (I. Nyilatkozat)

/A „Chicagói Nyilatkozatot a Biblia tévedhetetlenségéről” az evangelikál vezetők a chicagói Regency O’Hare szállodában 1978 őszén tartott nemzetközi csúcskonferencián fogadták el. A kongresszust a Bibliai Tévedhetetlenség Nemzetközi Tanácsa szponzorálta. A nyilatkozatot közel háromszáz ismert evangelikál lelkipásztor és teológus írta alá (különféle felekezetek képviselői), többek között a presbiteriánus-református James M. Boice, John Gerstner, J.I. Packer, Francis Schaeffer, R.C.Sproul, továbbá olyan diszpenzacionalista tekintélyek, mint Norman L. Geisler, Hal Lindsey stb.A konferencián még két nyilatkozatot fogadtak el: egyet a bibliai hermeneutikáról 1982-ben, és egyet a Biblia alkalmazásáról 1986-ban. 

(a jelen szöveg nem tartalmazza a BTNT Előkészítő Bizottsága által írt „Előszót” és „Összefoglalót”, kizárólag a „megerősítő és tagadó cikkelyeket”)

Megerősítő és tagadó cikkelyek:
1. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentírást Isten irányadó és megbízható Ígéjeként kell fogadni.
 • Elutasítjuk, hogy a Szentírás a tekintélyét az egyháztól, a hagyományoktól, vagy bármely más emberi forrásból nyerné.

2. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentírás a legfelsőbb rendű írott mérce, mellyel Isten megköti a lelkiismeretet, az egyház tekintélye pedig alá van vetve a Szentírás tekintélyének.
 • Elutasítjuk, hogy az egyházi hitvallások, zsinatok, vagy nyilatkozatok a Biblia tekintélyénél nagyobb, vagy azzal egyenlő tekintéllyel rendelkeznének.

3. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az írott Íge egészében Isten által adott kijelentés.
 • Elutasítjuk, hogy a Biblia pusztán csak a kijelentésről szóló tanúságtétel volna, vagy csak a találkozás során válna kijelentéssé, vagy hogy érvényessége az emberek válaszától függne.

4. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy Isten, Aki az emberiséget a Maga képmására teremtette, a nyelvet használta a kinyilatkoztatás eszközeként.
 • Elutasítjuk, hogy az emberi nyelv a teremtményi mivoltunk folytán olyannyira korlátozott volna, hogy ez alkalmatlanná tenné az isteni kijelentés közvetítésére. Továbbá elutasítjuk azt is, hogy az emberi kultúra és nyelv bűn miatti megromlása meghiúsította volna Isten ihlető munkáját.

5. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy Isten kijelentése a Szentírásban progresszív volt.
 • Elutasítjuk, hogy a későbbi kijelentés, mely betöltheti a korábbi kijelentést, azt valaha is helyesbítené, vagy annak valaha is ellentmondana. Továbbá elutasítjuk azt is, hogy bármiféle normatív kijelentés adatott volna Az Újszövetség könyveinek lezárása óta.

6. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az egész Szentírás, valamint annak minden egyes része egészen az eredeti szavak szintjéig isteni ihletés által adatott.
 • Elutasítjuk, hogy a Szentírás ihletettségét vallhatnánk úgy, hogy egyes részei nélkül az egészet tekintenénk ihletettnek, vagy annak csak egyes részeit az egész nélkül.

7. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az ihletettség Istennek az a munkája volt, amelyben emberi szerzőkön keresztül, az Ő Lelke által az Ő Ígéjét adta nekünk. A Szentírásnak isteni eredete van. Az isteni ihletés módszere jórészt titokban marad előttünk.
 • Elutasítjuk, hogy az ihletettség leredukálható volna emberi intuícióra, vagy a tudat bármiféle felfokozott állapotára.

8. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy Isten az ihletés munkájában hasznosította az Általa kiválasztott és felkészített írók konkrét személyiségét és irodalmi stílusát.
 • Elutasítjuk, hogy Isten elnyomta ezen írók személyiségét, mikor leíratta velük az Általa választott szavakat.

9. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az ihletés, noha nem részesített mindentudásban, garantálta az igaz és megbízható kifejezését minden dolognak, amikről a Biblia szerzői felindíttattak, hogy beszéljenek és írjanak.
 • Elutasítjuk, hogy eme szerzők véges volta, vagy gyarlósága szükségszerűen, vagy bármi más módon torzulást, vagy valótlanságokat eredményezett volna Isten Ígéjében.

10. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az ihletettség a szó szoros értelmében csak a Szentírás eredeti kézirataira vonatkozik, amelyek Isten gondviselése folytán nagy pontossággal rekonstruálhatók a hozzáférhető kéziratokból. Azt is megvalljuk, hogy a Szentírás másolatai és fordításai is Isten Ígéjét képezik abban a mértékben, amennyire hűen adják vissza az eredetit.
 • Elutasítjuk, hogy a keresztyén hit bármely lényeges elemét befolyásolná az eredeti kéziratok hiánya. Azt is elutasítjuk, hogy ezek hiánya a Biblia tévedhetetlenségét érvénytelenné, vagy lényegtelenné tenné.

11. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy az isteni ihletéssel adott Szentírás tévedhetetlen, így nagyon távol áll attól, hogy félrevezessen minket: igaz és megbízható minden dologban, amiről beszél.
 • Elutasítjuk, hogy lehetséges lenne a Biblia számára egyszerre tévedhetetlennek és hibásnak lenni az állításaiban. A tévedhetetlenség és a hibátlanság megkülönböztethető, de el nem választható.

12. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentírás egészében tévedhetetlen, mentes minden hamisságtól, csalástól, vagy megtévesztéstől.
 • Elutasítjuk, hogy a Biblia tévedhetetlensége és hibátlansága csak a lelki, vallási, vagy a megváltással kapcsolatos dolgokra korlátozódna, de ne vonatkozna a történelem és a tudomány területéhez tartozó állításaira. Azt is elutasítjuk, hogy a Föld történetével kapcsolatos tudományos hipotézisek alkalmasak lennének arra, hogy a Szentírás teremtéssel és az özönvízzel kapcsolatos állításainak a megcáfolására használják fel őket.

13. cikkely:

 • Megvalljuk a tévedhetetlenség, mint teológiai fogalom használatának helyességét a Szentírás teljes megbízhatóságának vonatkozásában.
 • Elutasítjuk, hogy helyes a Szentírást az igazság és a tévedés olyan mércéi szerint kiértékelni, melyek a használatától, vagy céljától idegenek. Elutasítjuk azt is, hogy a tévedhetetlenséget cáfolják a Biblia olyan jelenségei, mint a modern technikai pontosság hiánya, a nyelvtan, vagy a helyesírás szabálytalanságai, a természet megfigyelésen alapuló leírásai, tévedésekről való beszámolók, a túlzó kijelentések és a kerekített számok, illetve a helyi mértékegységek használata, az eltérő témaválasztások a párhuzamos beszámolókban, vagy a kötetlen idézetek felhasználása.

14. cikkely:

 • Valljuk a Szentírás egységét és belső következetességét.
 • Elutasítjuk, hogy állítólagos hibák és ellentmondások, melyeket még nem sikerült feloldani, érvénytelenítenék a Biblia igaz állításait.

15. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a tévedhetetlenség tantétele a Bibliának az ihletettséggel kapcsolatos tanításán alapszik.
 • Elutasítjuk, hogy Jézus Szentírással kapcsolatos tanítását elvethetjük az Ő emberi mivoltára, vagy bármilyen, az emberi természetéhez köthető korlátjára való hivatkozással.

16. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a tévedhetetlenség tantétele szerves részét képezte az egyház hitének a története során mindvégig.
 • Elutasítjuk, hogy a tévedhetetlenség tantételét a skolasztikus protestantizmus agyalta volna ki, vagy hogy az válaszreakció lenne a negatív bibliakritikára.

17. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentlélek tesz bizonyságot a Szentírásról, ezáltal biztosítván a hívőket Isten írott Ígéjének megbízhatóságáról.
 • Elutasítjuk, hogy a Szentlélek eme bizonyságtétele a Szentírástól elszigetelten, vagy azzal ellentétesen működne.

18. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentírás szövegét grammatikai-történelmi exegézissel kell magyarázni, számításba véve irodalmi formáit és eszközeit, továbbá azt, hogy a Szentírásnak kell a Szentírást magyaráznia.
 • Elutasítjuk a szöveg bármiféle olyan kezelésének, vagy a mögötte álló források olyan kutatásának törvényességét, ami annak relativizálásához, történelmi hitelességének megkérdőjelezéséhez, a tanításainak figyelmen kívül hagyásához, vagy a szerzőséggel kapcsolatos állításainak elvetéséhez vezethet.

19. cikkely:

 • Megvalljuk, hogy a Szentírás teljes tekintélyének, tévedhetetlenségének és hibátlanságának a megvallása létfontosságú a lélek számára a keresztyén hit egészének megértéséhez. Megvalljuk azt is, hogy az efféle megvallásnak el kell vezetnie a Krisztus képmásával való egyre nagyobb hasonlóságra.
 • Elutasítjuk, hogy az efféle megvallás szükséges az üdvösséghez. Azt is elutasítjuk azonban, hogy a hibátlanság elvethető lenne anélkül, hogy ne lenne súlyos következménye mind az egyénre, mind az egyházra nézve.

A fordítást átdolgozta Márkus Tamás András. A teljes fordítás – az előszóval, összefoglalóval és a cikkelyekhez fűzött magyarázattal együtt – elérhető itt

Ez is érdekelhet

A bibliai tévedhetetlenség tantétele és annak relevanciája, II. rész – a bibliai tévedhetetlenség körüli 20. századi viták és a Chicagói Nyilatkozat
A bibliai tévedhetetlenség tantétele és annak relevanciája, I. rész – a bibliai tévedhetetlenség körüli 20. századi viták és a Chicagói Nyilatkozat
Az evangéliumi hermeneutika fundamentuma: a Szentírás – helyesen értelmezett – tévedhetetlensége / Reakció a Fabiny Tibor által szerkesztett Túl a literalizmuson című kötetre, 2. rész
Az evangéliumi hermeneutika fundamentuma: a Szentírás – helyesen értelmezett – tévedhetetlensége / Reakció a Fabiny Tibor által szerkesztett Túl a literalizmuson című kötetre, 1. rész

5 válasz

 1. Pingback : Evangelikalizmus » A Chicagói Nyilatkozat a Második Helvét Hitvallás szellemiségében íródott / reflexió Kodácsy Tamás gondolataira

 2. Egri-Nyári Barnabás

  Egy kérdés/észrevétel.

  Mintha az „inerrancy” és az „infallibility” fordítása nem lenne teljesen konzekvens.
  Az eredeti címben angolul az „inerrancy” áll, ami itt tévedhetetlenségként jelenik meg. Mondjuk a 11. cikkelyben viszont háromszor is az „infallible” kapja ezt a fordítást, és az „inerrancy”-t a hibátlanság szó adja vissza.

  Mi lenne akkor a helyes, konzekvens szóhasználat?

  Áldást a munkátokra!

  1. Márkus Tamás András

   Köszi az észrevételt. Valójában az irat szerzői nem tesznek különbséget a kettő között, de Sproul (az egyik szerző) ki is fejti egy helyen, hogy miért nem. Valójában a két fogalom ugyanarra utal, csak egyesek művi módon elkülönítik a kettőt, mondván: egyiket vallom, a másikat nem. Sproul szerint ha az egyiket vallod, a másikat is kell vallanod, hiszen lényegét tekintve ekvivalens a kettő, ahogy a nyilatkozat eredeti szövege is mutatja. A magyar szóhasználat sem konzekvens sajnos, de igazából mind a kettővel ugyanarra gondolnak: valamikor a hibátlanság és tévedhetetlenség kettőse jelenik meg, de változó, hogy éppen melyiket jelölik az egyikkel és a másikkal – az „inerrancy”-t vagy az „infallible-t. Az inerrancy végső soron azt jelenti, hogy hamis, az igazságnak nem megfelelő dolgot nem közöl a Szentírás. Tehát „nem hazudhat” kvázi, de ha megnézi az angol-magyar szótárakat, az inerrancy-t sokszor tévedhetetlenségnek fordítják, de az infallible-t is (ez utóbbit néha csalatkozhatatlanságnak fordítják, de látszik, hogy a kettő egy és ugyanaz). Az infallible pedig inkább a lehetőségre helyezi a hangsúlyt: nem hibázhat. De még egyszer mondom, a két fogalom magyar megfelelői ekvivalensek, és igazából a fentebbi dokumentum szerzői sem határolták el egymástól a kettőt. Inkább csak hangsúlykülönbségekről beszélünk, amiket a magyar fordításban sem lehet igazán visszaadni megfelelően.

  2. Márkus Tamás András

   Illetve még egy dolog, talán hasznos: Wayne Grudem, evangéliumi teológus szerint a megkülönböztetés oka, hogy az infallibilitással azt akarják egyesek “csak” jelölni, hogy a Biblia “hit és gyakorlat (életgyakorlat)” dolgában hibátlan, tehát csak az üdvösségre, és az abból fakadó életre – a keresztyén életre – vonatkozó információk tekintetében hibátlan, vagyis tévedhetetlen (tehát azon része, ami közvetlenül a hittel, vagy a hitből fakadó etikai cselekvéssel kapcsolatos). Ez az álláspont megengedi annak lehetőségét, hogy az Írásban előfordulhatnak adott esetben pontatlan kijelentések, tévedések az élet más területeit érintően – pl. a történelmi adatokkal vagy tudományos tényekkel kapcsolatban. Azt állítják – azok, akik különbséget tesznek inerrancia és infallibilitás között, és csak az infallibilitást vallják -, hogy eleve az Írás nem is lép fel olyan igénnyel, hogy másban – mármint a hit és élet területeit kivéve – mindenben a tényeket közölje.

   Erre válaszként Grudem a következőt hozza fel: a Szentírás ismétlődően leszögezi, hogy minden egyes része hasznos számunkra – az olvasók számára -, (ld. 2Tim 3,16), és hogy az egész inspirált, mármint az egészet Isten ihlette. A Zsolt 12,7-ben azt olvassuk, hogy az „Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva”, a 119,96-ban, hogy “Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa”, a Péld 30,5-ben, hogy “tiszta Isten beszéde.” A Szentírás semmiféle benső kánont nem állít fel arra vonatkozóan, hogy mely kijelentései igazak, pontosak, megbízhatóak, és melyek azok, amelyek kevésbé. További igehelyeket is fel lehet hozni ennek bizonyítására.

   1. Egri-Nyári Barnabás

    Kedves Márkus Tamás András!

    Köszönöm a válaszokat. Nem mentem utána a dolognak annyira, hogy ismertem volna Sproul nyilatkozatát ebben a kérdésben. Hasznos volt ezt most olvasnom.
    Az én fejemben eddig ez úgy különült el, hogy az „infallible” az teljességére utal, a Szentírás egységére, míg az „inerrancy” az egyes részletekre.
    Igazából kíváncsi voltam, hogy a magyar teológiai szóhasználatban van-e egymástól eltérően rögzült fordítása a két szónak. Magam is sokat tolmácsolok és fordítok (bár pont ez a téma még eddig talán egyszer sem merült fel), így saját tanulásom szempontjából érdekelt leginkább a dolog.

    SDG!

Hozzászólás írása