3
okt
2019

EVANGÉLIUMI NYILATKOZAT A HÁZASSÁGI VÁLÁSRÓL ÉS ÚJRAHÁZASODÁSRÓL

/Szívesen vesszük a nyilatkozattal kapcsolatos visszajelzéseket, és amennyiben szükségesnek ítéljük, kiegészítjük/

Bevezető: 

Az alábbi nyilatkozat nem emberek ellen, hanem az Isten szerinti házasság védelmében született. 

Sokszor jogosan kritizálták az evangéliumi keresztyéneket amiatt, hogy a homoszexualitással kapcsolatban több ízben is nyilatkoznak, ugyanakkor az egyházban jelenlévő problémákról, benső rendellenességekről hallgatnak, például a válások nagy számáról, vagy a különféle felekezetekben, keresztyén közösségekben előforduló szexuális zaklatásokról. El kell ismernünk, hogy ebben van igazság, ugyanakkor véleményünk szerint a két jelenség -, a válások és a homoszexuális viselkedés – nem kezelhető egy szinten. A hanyag gyakorlat mellett egyelőre nem történt kísérlet arra, hogy a válást és az újraházasodást úgy tüntessék fel, mint ami Isten szemében jó, míg a homoszexuális gyakorlat esetében az elmúlt években a bibliai értékek totális átértékelése figyelhető meg. 

Természetesen ez nem jelenthet kibúvót senki és semmilyen keresztyén közösség számára. Ha elnézővé válunk a bűnnel szemben, ha erkölcsi érzékünk tompává válik, és ha csak olyan bűnöket helyezünk a Biblia mérlegére, amelyek nem érintenek bennünket, míg a közöttünk lévő bűnöket elmulasztjuk néven nevezni, nem töltjük be keresztyéni elhívásunkat, amelynek része – mind a keresztyén egyénre, mind a keresztyén közösségre vonatkozóan – az Isten egyértelmű felszólításának való engedelmesség is: “szentek legyetek, mert én szent vagyok!” Úgy véljük, hogy a kortárs keresztyénség legnagyobb mulasztása éppen a szentségre törekvés területén mutatkozik meg. Ennek pedig egyik legszembetűnőbb példája a keresztyén házasságok zátonyra futása, a keresztyén közösségekben a válások számának drasztikus növekedése, továbbá az a könnyelműség, ahogy a keresztyének egyéni, illetve a keresztyén közösségek egyházfegyelmi szinten kezelik ezt a helyzetet. 

Ez a mulasztás különféle, egyre inkább erősödő, vészjósló tendenciában ölt testet: egyrészt furcsa, ahogy válásban lévő, vagy elvált keresztyén gyülekezeti tagok mindenféle különösebb megszomorodás, bűnbánat nélkül “lendülnek át” válásuk tényén, még csak el sem gondolkozva azon, hogy esetleg letegyék gyülekezeti szolgálataikat rövidebb vagy hosszabb időre. Visszatetsző, hogy több esetben éppen Isten kegyelmére és feltétel nélküli szeretetére hivatkozva teszik ezt, igazolva és magyarázva hűtlenségüket és válásukat, adott esetben Isten akaratának feltüntetve azt. Másrészt megdöbbentő, ahogy elvált keresztyén szolgálók értékes, sőt szükséges “többlettapasztalatként” kezelik – akár többszöri – válásukat, amely szerintük elengedhetlen mások válásban való lelkigondozói kísérésében. Harmadrészt elszomorító látni, hogy elvált – ráadásul több esetben válásukban vétkes, illetve nem tisztázott körülmények között elvált -, sőt, akár többször elvált egyházi szolgálók a legmagasabb egyházi pozíciókra törnek, bele sem gondolva abba, hogy hiteltelenné teszik közösségüket a világ előtt és hogy milyen példát mutatnak saját egyházi közösségük számára. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a válásokat nem lehet pusztán “jelenségként” kezelni, hiszen emberi sorsokról, konkrét személyekről beszélünk. Ezért lényegesnek tartjuk a nyilatkozat megfogalmazása és olvasása közben is a differenciált mérlegelést, a lelkigondozói bölcsességet és az etikai határhelyzetek felismerését, amelyekre sokszor nincs általános recept. Ugyanakkor hisszük, hogy még az egyedi eseteket tekintetbe véve is kirajzolódnak előttünk a válásokkal és újraházasodásokkal kapcsolatban bizonyos mintázatok, amelyek a bűnre és a bűn miatt megromlott emberi szívre vezethetők vissza, amelyeket a Szentírás világosan megnevez és leleplez, és amelyekre az evangélium választ ad. 

Mivel az evangélium is mindkettőt tartalmazza (lásd Jn 1,14), hiszünk abban, hogy az igazságot és az irgalmasságot együtt kell hirdetnünk, de abban is, hogy mindkettőt a maga teljességében: a tiszta igazságot kell hirdetnünk és nem a rosszul értelmezett irgalmassággal felhigított féligazságokat – annál is inkább, mert a valódi irgalmasság csak a bátran, kompromisszumok nélkül hirdetett igazság kontextusában értelmezhető -, és a valódi irgalmasságot kell gyakorolnunk, amely a bűnét felismerő, azzal szembesülő, és azt őszintén megbánó vétkes irányában tud csak megmutatkozni. 

Mivel úgy véljük, hogy az elsődleges szempont számunkra, keresztyének számára csakis az lehet, hogy Krisztus és az ő apostolainak tanításához hűek maradjunk, feladatunknak érezzük a házassági válással és újraházasodással kapcsolatos bibliai tanítást legjobb tudásunk és megértésünk szerint közzé tenni, ezáltal is utat mutatva a jelenkor keresztyénei számára. Úgy véljük, hogy ezen útmutatás egyértelmű és őszinte megfogalmazása a bűnismeretet feltételező irgalmassághoz vezető út első és legfontosabb lépése. Ez az út azonban nem nélkülözheti a további lépéseket sem: Isten Jézus Krisztusban megnyilvánuló szeretetének és kegyelmének hirdetését szóban és tettben egyaránt.

A felismert bibliai elvek alapján elengedhetetlennek tartjuk a prevenciót: a fiatalok tanítását a keresztyén párkapcsolatról és házasságról, valamint a házasulandók házassági felkészítését. Továbbá felelősségünknek tekintjük lehetőség szerint a válások megakadályozását és a megromlott házasságok helyreállásának segítését.

Tisztában vagyunk vele, hogy a következő állítások érzékenyen érintenek sokakat a keresztyén közösségeken belül, és sok kérdést vetnek fel. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az elsődleges kérdés nem az, hogy miért szükséges e pontokat megfogalmazni, hanem az, hogy miért vétenek e pontok által közvetített bibliai, evangéliumi norma ellen sokan még a keresztyének között is.

Mindezen pontokat az egyes felekezetek és egyházi közösségek, gyülekezetek egyházjogi szabályozásától függetlenül, mint igeileg alátámasztott rendelkezéseket érvényesnek tekintjük – kezdve velünk, a nyilatkozat íróira vonatkoztatva.

1A Szentírás világos tanítását felismerve a házassággal kapcsolatban megvalljuk, hogy

1.1 a házasságot Isten szerezte, ami kizárólag egy férfi és egy nő monogám, heteroszexuális szeretetkapcsolatára épül;

[1Móz 1:22.27-28; 1Móz 2:18.24; 1Móz 2:22; Mt 19:4-5; Mk 10:6-8]

1.2 a házasság magába foglalja a férfi és a nő olyan mély egymáshoz való ragaszkodását, hogy saját szüleiktől életvitelükben és érzelmileg leválnak, hogy egymással házassági szövetségre lépjenek, és saját családot alapítsanak;

[1Móz 2:24; Péld 2:17; Mal 2:14; Mt 19:4-5; Mk 10:6-8]

1.3 a házasság egy élethosszig tartó szövetségi kapcsolat, amely halálukig egybeszerkeszti a házastársakat;

[Préd 9:9; Márk 10:9; Rm 7:1-3; 1Kor 7:39]

1.4 a házasságban az apostoli útmutatás szerint a házasfelek Isten előtt értéküket és méltóságukat tekintve egyenlőek, ugyanakkor szerepüket tekintve különbözőek: a férj felesége iránt áldozatkész és szerető gondviselő-vezető, a feleség pedig a férjét tisztelő és engedelmes segítőtárs;

[1Móz 2:18; Péld 31:10-31; 1Kor 7:1-5; Gal 3:28; Ef 5:21-33; 1Pt 3:1-7]

1.5 a házasság egy olyan Istentől kapott elhívás, amelynek jelképes célja, hogy kiábrázolja és megjelenítse Krisztus és Egyháza közötti szoros és titokzatos kapcsolatot.

[Hós 2:21-22; Ézs 54:5; 61:10; 62:5; Mt 9:15; 1Kor 7:7; Ef 5:21-33; Zsid 13:4, Jel 19:7-9]

Továbbá megvalljuk, hogy

1.6 a házasság, mint Isten által alapított és elrendelt első intézmény minden egészségesen működő társadalom alapsejtje, ezért a mindenkori államnak Isten előtti felelőssége, hogy a házasság törvényi hátterét a bibliai mérce szerint saját eszközeivel biztosítsa és megvédje;

[1Móz 2,18.24;Rm 13:1-2]

1.7 bármely ország hivatalos állami szervei előtt megkötött és elismert polgári házasságkötést, amely adott esetben nélkülözi az egyházi házasságkötést és áldáskérést, amennyiben – a Szentírás szerinti módon – egy férfi és egy nő közötti, tehát monogám és heteroszexuális élethosszig tartó házasságként köttetett, Isten előtt érvényesnek tartjuk;

[Jn 2:1-2; 1Pt 2:13]

1.8 ugyan az élettársi kapcsolat a világban egy lépés az elköteleződés felé, de Isten két ember, férfi és nő intim kapcsolatát annak minden velejárójával együtt (közös háztartás, közös érzelmi és gazdasági környezetben való együttélés) kizárólag a teljes és halálig tartó elköteleződést kívánó házassági szövetség keretein belül engedélyezte – eleve azért hozta létre, hogy két ember életközösségét biztosítsa. Ezért keresztyének esetében mindenképpen szükségesnek tartjuk az élettársi kapcsolat megszüntetését, és az államilag és egyházilag elismert, hivatalos házasság megkötését.

[1Kor 7:9]

2. A keresztyének közötti házassággal kapcsolatban megvalljuk, hogy

2.1 az apostoli útmutatás szerint egy újjászületett, hívő keresztyén csakis hívő keresztyénnel köthet házasságot. Amennyiben valaki korábban hívőként hitetlen emberrel kötött házasságot, úgy bűnét Isten előtt megvallva, házaspárjával az evangélium szerint kell élnie, hogy ezáltal a hitetlen házastárs megszentelődjön; 

[1Kor 7:12-17; 2Kor 6,14-18]

2.2 ha egy hitetlen házaspár egyik tagja megtér, nem bocsáthatja el hitetlen házastársát. 

1Kor 7:12-14]

3. A házasságtöréssel és a házasság felbontásával, a válással kapcsolatban megvalljuk, hogy

3.1 Isten előtt a válás utálatos bűn; 

[Mal 2,16; Mk 10:1-12; Mt 19:1-12; Lk 16,18; Mt 5,31-32]

3.2 a szexualitásnak kizárólag a házassági szövetségen belül van helye, így a házasságkötés előtti szexuális aktus noha nem számít házasságtörésnek, tágabb értelemben paráznaság;

[5Móz 22:20-21.28-29]

3.3 aki szexuális kapcsolatba lép a házastársán kívül más emberrel a jegyesség ideje alatt, vagy a házassági eskü megtétele után, megtöri házassági szövetségét, tehát házasságtörést követ el;

3.4 az, aki nem házasként szexuális aktust létesít egy házas emberrel, ugyanúgy házasságtörő, mint a házas, aki testileg megcsalja házastársát;

3.5 tágabb értelemben egy harmadik személlyel gondolatban elkövetett hűtlenség is bűn, amit a vétkes félnek meg kell vallania Isten – és adott esetben házastársa – előtt, mégis szűkebb értelemben véve a testi megcsalás számít házasságtörésnek;

[Mt 5:27-28]

3.6 a válás Szentírás szerinti legitim okai – a vétlen fél számára – kizárólag a házasságtörés és hűtlen elhagyás lehet. Minden más esetben a válás bűn;

[Mt 5:32; 1Kor 7,15]

3.7 a hűtlen elhagyás esetén – ha még nem történt házasságtörés – a vétlen fél számára reális lehetőség lehet a bizalommal teli várakozás, bízva abban, hogy a másik fél meggondolja magát, és visszatér. A válást ebben az esetben semmiképp nem szabad elsietni;

[Hós 3:1-3]

3.8 a házasfelek megromlott viszonya, a közöttük lévő  ún. “kibékíthetetlen ellentétek” – a házasságtörés esetét kivéve – bibliai értelemben nem tekinthetők a válás legitim okainak. A Szentírás tanúsága szerint ez az emberi szív megkeményedésének tünete, amelyből legalább az egyik, vagy akár mindkét félnek meg kell térnie; 

[5Móz 22:13-19; Mt 19:8-9]

3.9 nem tekintjük a válás legitim okának azt az esetet, mikor egyik vagy mindkettő fél nemzőképtelen vagy meddő, hiszen a házassági szövetségnek nem kizárólagos célja a gyermeknemzés;

[1Móz 11:30; 25:21; 30:22; Bír 13:2; 1Sám 1:5; Zsolt 113:9; Lk 1:7; Rm 4:19]

3.10 házasságtörés esetén a válás a vétlen fél számára csak egy lehetőség, de nem kötelező érvényű lépés, mert ha a vétkes fél bűnbánattal fordul házastársához és ígéretet tesz megjobbulására, a másik megbocsáthatja párja bűnét. Azonban ha már egyszer megbocsátott házastársának, újra nem róhatja fel megbánt bűnét, ezzel kikényszerítve a házasság felbontását, mert így megbocsátását értelmetlenné teszi;

[Hós 3:1-3; 1Kor 13:5; Ef 4:32]

3.11 a vérfertőző vagy kierőszakolt, külső nyomásra megkötött, a felek szándékával szembemenő, akaratukkal ellentétes házasságokat nem tekintjük érvényesnek, ilyen esetekben a “válás” nem lehetőség, hanem szükségszerűség.

[3Móz 18:6-18; 20:11-12.17.19-21]

4. A válással kapcsolatos lelkigondozói szempontokat illetően megvalljuk, hogy

4.1 az elsődleges lelkigondozói szempontnak mindig a válás megakadályozásának, illetve az Isten előtt érvényes házasság megmentésének és helyreállításának kell lennie;

[Mt 19:8] 

4.2 a lelkigondozói szempontok (együttérzés, megértés és elfogadás) soha nem írhatják felül az ige egyértelmű tanítását – azzal mindig összhangban kell lenniük;

4.3 a segítő szándék és az érzelmi támogatás soha nem asszisztálhat a bűnhöz, és soha nem jelentheti a házasság alatt vagy válás miatt elkövetett bűnök legitimálását;

4.4 a valódi segítség mindig ott kezdődik, hogy az Ige egyértelmű tanítását megvalljuk, a bűnt néven nevezzük, és kiutat mutatunk a bűn megvallását követő krisztusi megbocsátásra;

[Zsid 12:6-7]

4.5 bár minden ember bűnös, és a válás sokszor egy hosszú, kétszereplős, oda-visszaható folyamat következménye, ugyanakkor a válás ige által kijelentett, egyértelmű legitim okait figyelembe véve a felek eltérő felelősségét nem lehet összmosni és relativizálni, felmentve a vétkes felet közhelyszerű frázisok hangoztatásával (ld. “mindkét fél bűnös”, “nincs olyan, hogy vétlen fél.”);

4.6 a válás “hasznossági” szempontjai, vagy “pozitívnak” minősített következményei sem tehetik indokolttá a válást, a házasságtörés esetét kívéve (ld. “mindenkinek jobb lesz így”, “a gyermekek érdekeit tartottuk szem előtt.”);

[Kol 3:19]

4.7 bár a válásnak soha sincs nyertese, hiszen az Isten előtt esküvel megkötött szövetség törik meg, mégis, bizonyos esetekben – a házasságtörés esetén túl a testi vagy lelki abúzus, fizikai fenyegetettség esetében – az emberi bűn miatt és az élet védelme érdekében elkerülhetetlen, azonban ezekben a helyzetekben is inkább első lépésben a felek különköltözését, vagy akár büntetőjogilag is szabályozott szétválasztását javasoljuk, akár évekre is;

[Mt 18:6; Ef 6:4; Kol 3:21]

4.8 a válás legitim okait figyelembe véve mindkét fél vétkes lehet, amennyiben mindketten “testi megcsalást” követtek el, azaz megtörték házassági szövetségüket;

[3Móz 20:10]

4.9 az ige válással kapcsolatos világos tanításának elhallgatása, és a bűnre való világos rámutatást mellőző kegyelem-hirdetés igeellenes gyakorlat, ami leértékeli, azaz “olcsóvá” teszi Isten bűnbocsánatát és kegyelmét;

[Jer 6:14; Mt 5:19]

4.10 a válásban résztvevő felekre nem pusztán áldozatként kell tekinteni a lelkigondozói folyamatban, akiket csak kísérni kell – hiszen nem csak passzív szenvedők -, hanem olyan “elkövetőként”, akik érzéketlenségükkel, hajthatatlanságukkal és megkeményedésükkel elsősorban Isten ellen lázadnak, másrészt embertársaik ellen vétenek, nem számolva kellőképpen válásuk következményeivel más személyekre (pl. gyermekeikre) nézve. Ezért a helyes evangélium szerinti bűnlátásra és megbékélésre kell vezetni őket.

[Zsolt 95:7b-8a; Péld 11:20; 2Kor 5:18; Jk 5:16]

5. Az elváltak (lelki és anyagi) segítésével kapcsolatban megvalljuk, hogy

5.1 a hűtlenül elhagyott vagy megcsalt vétlen keresztyén testvért kiemelt lelkigondozói szeretettel kell körbevenni, nem mélyítve tovább érzelmi állapotát (pl. hogy „elváltként” tartják számon), továbbá fokozottan figyelni kell arra, hogy a keresztyén közösségen belül ne szenvedjen el hátratételt és ítélkező megbélyegzést;

[Mt 7:1-2; 2Kor 1,6-8]

5.2 a hűtlenül elhagyott testvért – amennyiben rászorul (például egy többgyermekes anyuka) – tágabb vagy szűkebb keresztyén közösségének (egyházának-felekezetének, gyülekezetének, egy-egy keresztyén testvérnek, aki helyzeténél fogva megteheti és erre indíttatást érez), a lelki támogatáson túl anyagilag, illetve materiális értelemben egyéb módon is segítenie és támogatnia kell, mivel Isten törvénye mindig az ártatlan és kiszolgáltatott helyzetben lévőt védi;

[2Móz 22,22; 5Móz 24,21; Apcsel 6:1; 1Tim 5,16]

5.3 a bűn néven nevezése, és az ige válással és újraházasodással kapcsolatos igazságainak kompromisszum nélküli hirdetése mellett intő és féltő szeretettel kell közelíteni a keresztyén közösség azon tagjaihoz is, akik házasságtörésben vétkesnek tekinthetők, bűnbánatra hívva őket és a megtérés evangéliumát hirdetve nekik. 

[2Kor 1,6-8]

6. Az újraházasodással kapcsolatban megvalljuk, hogy

6.1 a házastárs elhalálozása esetén engedélyezett új házasságot kötni; 

[Róm 7:2-3]

6.2 egyéb esetekben az újraházasodás legitim alapja a vétlen fél számára csakis a hűtlen elhagyás, vagy a házasságtörés lehet; 

6.3 ha valaki hűtlenül elhagyja házastársát, és újraházasodik, házasságtörést követ el, és házasságtörővé (azaz bűnrészessé) teszi új házastársát is – még akkor is, ha az nem vett részt aktívan a házasság szétzilálásában -, ekképpen házasságuk Isten igéje szerint nem tekinthető legitimnek;

[1Kor 6:16-17; Luk 16:18]

6.4 házasságtörés esetén a harmadik fél, aki “belépett” a házasságba, – azaz akivel az egyik házasfél testileg megcsalta a másikat -, ugyanúgy vétkes a házasságtörés bűnében; 

[1Kor 6:16-17; Luk 16:18]

6.5 azért, mert a vétkes fél az állam vagy az egyház hivatalos képviselői előtt házasságra lép azzal a személlyel, akivel elkövette házasságtörését, házassága még nem tekinthető Isten előtt érvényesnek;

6.6 ha a házasságtörésben vétkes fél újraházasodott, de később megbánta, semmiképp sem térhet vissza elhagyott házastársához;

[5Móz 24,4]

6.7 ha a házasságtörő, tehát a válásban vétkes fél újraházasodott, esetleg új házasságából gyermekek is születtek, bűnét felismerve és belátva ne váljon el cserbenhagyva új családját is, hanem házastársával együtt bűnbánatot tartva kérje Isten bocsánatát – hiszen Isten szemében paráznaságot követett el és paráznává tette új házastársát is -, és viseljen gondot családjára. 

Az elváltak újraházasodásával kapcsolatos gyülekezeti gyakorlatot illetően megvalljuk, hogy

6.8 az egyházi ceremóniák – házasságkötések, esketések, házassági megáldások – előtt feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az esketést végző lelkész, illetve az adott gyülekezet presbitériuma alaposan utána járjon az elvált személy korábbi házassági elválása okainak és körülményeinek, és ha ez indokolt, tagadja meg a szertartás lebonyolítását, hiszen arra, ami Isten szemében bűn – ti. házasságtörő kapcsolatra -, Isten szolgája nem adhatja Isten áldását;

6.9 amennyiben a korábban hitetlen elvált személy házassága önnön hibájából ment tönkre, tehát, mint vétkes fél bűnös a házasságtörésben, de korábbi házastársa újraházasodott, úgy csak abban az esetben engedélyezhető az újraházasodása egyházi áldás kíséretében egy másik személlyel, amennyiben megtérve bűnét felismeri és töredelmesen megbánja.

7. A házasságtöréssel és válással kapcsolatos egyházfegyelmi intézkedésekkel, továbbá az egyházi tisztségek betöltésére vonatkozó előírásokkal kapcsolatban megvalljuk, hogy

7.1 a válási szándék kinyilvánítása, illetve a már végbement válás bejelentése a vétkes fél esetében – amennyiben gyülekezeti tagról beszélünk, – egyházfegyelmi intézkedéseket von maga után: ez lehet négyszemközti, többszemközti intés, úrvacsorától való eltiltás, adott esetben – a bűnbánattól való elzárkózás és megkeményedés esetén – gyülekezetből való kizárás is;

[Mt 18:15-18; 1Kor 10:21; 2Thessz 3:6.14-15]

7.2 a válási szándék kinyilvánításától kezdve legalább a válási folyamat lezárultáig, mindkét fél távol tartandó mindenféle gyülekezeti szolgálattól;

7.3 azon elvált személyek gyülekezeti szolgálata, akik saját hibájukból egykor elváltak, de most új házasságban élnek, káros lehet a gyülekezet egészére nézve, ezért az ilyen helyzeteket – az egyéni körülményekre való tekintettel – körültekintő bölcsességgel kell kezelni;

[3Móz 21:4]

7.4 a gyülekezeti és egyházi szolgák kizárólag olyan személyek lehetnek, akik az apostoli rendelkezések szerinti feltételeknek megfelelnek;

[1Tim 3:2; 1Tim 3:12; Tit 1,6]

7.5 a Szentírásban szereplő feltételek a következők: a püspökök (ókeresztyén jelentésben a mai lelkipásztor tanítók, intézményi értelemben egyházvezetők), presbiterek és diakónusok egyfeleségű férfiak lehetnek, akik jó bizonyságot tesznek hitükről, szolgálatukról és családi életükről;

[1Tim 3:2; 1Tim 3:12; Tit 1,6]

7.6 az „egy feleségű” kifejezés – azon túl hogy a poligámiát kizárja – a bibliai kontextust figyelembe véve olyan személyekre vonatkozik, akik nem váltak el és a válás után nem házasodtak újra, tehát annak szűkebb értelmében nem alkalmazható azokra, akik ugyan elváltak (akár többször is), de jelenleg „egyszerre csak egy” feleségük van. Ezért lehetőleg az egyházi tisztségeket – különösen is a diakónusi, presbiteri, gyülekezet-vezetői, pásztori, püspöki tisztségeket – olyan személyek  töltsék be, akik nem váltak el és nem házasodtak újra. Mert bár lehetnek a válásban vétlenek és újraházasodhatnak legitim okokból, a gyülekezeti szolgálókkal szemben elvárás, hogy a maguk háza népét jól tudják vezetni, és az is, hogy házastársuk is hasonlóan tiszteletreméltó legyen (természetesen azokban a keresztyén közösségekben/felekezetekben, ahol a felsorolt szolgálatok vagy tisztségek némelyikét nők is betölthetik, a női szolgálókra ugyanúgy vonatkozik, hogy – a fenti értelmezés szerint – “egyférjűek” legyenek). Ugyanakkor az általános elven túl az egyedi helyzetekre való tekintettel azon egyházi tisztségviselők esetében, akik – testi megcsalás és hűtlen elhagyás áldozataiként – vétlen félként elváltak és/vagy újraházasodtak, fontosnak tartjuk a nyilatkozat bevezetőjében szereplő “differenciált mérlegelést” alkalmazni.

[1Tim 3:4-5.12.; 1Tim 3:11; Tit 1,6]

7.7 ha egy gyülekezeti vagy vezető egyházi szolgáló elválik, úgy azonnal fel kell függeszteni szolgálatát, és ha vétkessége beigazolódik, minden további szolgálatától meg kell fosztani (legyen szó lelkipásztorról, presbiterről, diakónusról, vagy gyermek-ifjúsági szolgálóról, stb.);

[3Móz 21:4]

7.8 házasságtörés és válás esetén komolyan kell venni a gyülekezeti- és egyházfegyelmet, mert 1.) ezzel lehet segíteni a legtöbbet az érintettek számára a helyes problémafelismerésben – azaz abban, hogy bűnismeretre jussanak -, és abban, hogy a problémára megtalálják a biblikus megoldást, 2.) valamint így maradhatnak a keresztyének hitelesek egymás, és a világ előtt is; 

[Fil 2:15; 1Tim 1:8-11; 2:8-10; 5:20]

7.9 szükséges folyamatos igehirdetéseket, tanításokat, előadásokat tartani a keresztyén házasságról, a házasságtörés és a válás bűnéről, mert egyrészt ezáltal a házasokat és a házasság előtt álló fiatalokat is felkészíthetjük arra, hogy milyen szellemi, lelki, fizikai alapokon áll az Isten szerinti házasság, ezzel segítve őket nem csak a szövetségkötés, hanem már a társválasztás folyamatában is, másrészt pedig ezzel hirdetjük a világban az evangélium valóságát és relevanciáját a házassági szövetségre nézve is. 

[2Tim 3,16]

2019. szeptember 28., Budapest

13 Responses

 1. István70

  Sziasztok!
  (tegeződjünk…)

  Én is azok közzé tartozom, akik éles kritikával illetik a különböző nemi és szexuális irányulatságokkal való túlzott teológiai foglalkozást a keresztény kommunikációban, mert éppen az ilyen valódi és súlyos témáktól von el erőforrást.

  Ezért nagy érdeklődéssel kezdtem ezt a szöveget olvasni, de annál nagyobb volt a csalódás bennem. Ti is nagyon konkrétan fogalmaztok, én is így fogok, de előre bocsátom, hogy nem a saját élethelyzetemről lesz szó. (Egyébként felnőtt megtérőként házasok vagyunk, és nem tervezünk válni 🙂

  A szövegben a házasság rendszetani helye teljesen bizonytalan: szó esik az állani házasság érvényességéről, bizonytalan megfogalmazások vannak arról, hogy az egyháznak ebben milyen szerepe van (házasságot köt, megáld stb.), de emellett több ponton a házasság Isten előtti érvényességéről és érvénytelenségéről is szó esik. (A 3.11. pont például egy egészen elképesztő példálózás, amely nagyon tág teret a “szükségszerű” válás irányába. Itt valószínúleg a jogilag érvénytelen házasságra gondoltok, de akkor az egy jogi kategória jogi tartalommal.)

  Bár a válásról szólna a szöveg, de iránymutatást kapunk a házasság előtti szexualitás megítéléséről, a házasság alatti szexualitásról viszont semmit, holott itt is vannak izgalmas kérdések, pl. nem gyereknemzési célú szexualitás, eltérő igények stb.

  Ezt a 3.7. pontot sajnos egyáltalán nem értem, a hűtlen elhagyásra tényeg nncs más vers, mint ez a Hóseás ige ahol többek között arról van szó, hogy mennyiért vette valaki a feleségét, aki elég konkrétan házasságtörő.

  Mi a válás? Erre utalás sincs a szövegben. Ha a házasság állami aktusként érvényes, akkor az állam joga szerinti válás is érvényes. Vagy nem? Mert ott egész más okok lehetségesek, mint a szövegben. Mi a helyzet a formális válást megelőző ún. házastársi életközösség megszakadásával, köznyelvben ágytól asztaltól való elválással?

  A válási ok szinte mindig következmény. A korai jelek, kockázatok, konliktusok és válságok felismerése, kezelése szinte teljesen a hiányzik a szövegből.

  Válás esetén a gyerekelhelyezés, láthatás, vagyonmegosztás kardinális kérdés, itt egy árva szó sincs róla.

  Gyülekezeti tagok válnak, de nem “biblikus” okból. Az egyik fél gyülekezeti tagokat hív tanúnak a perbe a saját odalán. Vajon hol talál bármely szereplő erre a helyzetre iránymutatást ebben a szövegben?

  És végül a legkeményebb téma: a párkapcsolatokat tönkretevő szenvedélybetegségek, a másik féllel szembeni testi vagy lelki erőszak, akár a házastárs sérelmére elkövetett bűncselekmény nálatok nem biblikus, tehát nem “legitim” válóok?!

  Tudjátok úgy értelmezni a Bibliát, hogy az állam előtti házasság érvényes, az “egyfeleségű” érthető úgy, hogy “egyférjű”, de a párkapcsolati vagy a gyerekek elleni erőszak viszont nem válóok, mert szó szerint nincs a Bibliában?! Nehéz higgadtnak maradni…

  Én nem vagyok teológus, de egy szöveg értelmezése azért nem áll tőlem távol. És ebből az látszik, hogy ez egy összecsapott munka. Gyülekezetünkben is több házassági válság “fut” jelenleg is. Nem tudom nekik jó szívvel ajánlani a fenti szöveget. Ezen még dolgozni kellene, sokat.

  Ha úgy ítélitek meg, törölhetitek is a kommentemet, mert nem akarok itt hosszú vitát folytatni, bízom benne, hogy a szöveg szerzői legalább elolvassák.

  Üdvözlettel

  István

  1. Márkus Tamás András

   Kedves István!

   Teljesen érthető észrevételek, nincs semmi ok arra, hogy töröljünk egy ilyen hozzászólást.

   Ha megengeded, én válaszolok most rá (de megtehetné más is). Sajnos most nincs sok időm, ezért nem leszek nagyon részletes. Idézem amit írtál, és utána kommentálom:

   Írod: “A szövegben a házasság rendszetani helye teljesen bizonytalan: szó esik az állani házasság érvényességéről, bizonytalan megfogalmazások vannak arról, hogy az egyháznak ebben milyen szerepe van (házasságot köt, megáld stb.), de emellett több ponton a házasság Isten előtti érvényességéről és érvénytelenségéről is szó esik. (A 3.11. pont például egy egészen elképesztő példálózás, amely nagyon tág teret a “szükségszerű” válás irányába. Itt valószínúleg a jogilag érvénytelen házasságra gondoltok, de akkor az egy jogi kategória jogi tartalommal.)”

   Megértem, ha elsőre annak tűnik, de ha végigolvasod, teljesen érthetően kirajzolódik, hogy mit értenek a nyilatkozat írói válás alatt. Ehhez persze látni kell, ahogy meg is fogalmazzák, hogy a házasság egy Isten által elrendelt intézmény. Ha bármilyen etikát megnézel, a protestánsok elismerik egy férfi és egy nő között köttetett “állami” házasságokat, bármilyen kultúráról legyen szó, ugyanis a házasság nem “keresztyény” intézmény szűkebb értelemben – a teremtettséggel egyidős. A másik felvetés, hogy az egyháznak milyen szerepe van benne: ez megint nem egységes. Ez egy protesánts nyilatkozat, és a különféle prot. egyházak eltérő fogalmazással élnek. A reformátusoknál a pontos értelmezés szerint a már államilag megkötött (és Isten előtt érvényesnek tekintett) házasságok megáldása történik, de azért a református hívek is “házasságkötésként” tekintenek erre az alkalomra. A baptisták, evangélikusok, pünkösdiek is vagy az egyik, vagy a másik fogalmazással élnek, de érvényesnek elfogadják az állami házasságkötést, csak van mellette egy egyházi házasságkötés is. A nyilatkozat definíciójánál fogva tömör, és nem tud mindenre kiterjedő részletes magyarázatot adni. De arról biztosítalak, hogy a szóhasználat tűpontos és lefedi a magyar prot. egyházak gyakorlatát és házasságkötés értelmezését. Ami megtévesztő lehet számodra, hogy az Isten előtt érvényes házasságkötés ideális esetben egybeesik az állami házasságkötéssel. A gond abból adódik, hogy mi van akkor, ha egy Isten előtt érvénytelen (tehát a bibliai útmutatással szembemenő) kontextusban állami házasságkötés történik… Itt felülírja az Isten mércéje az állami gyakorlatot, ezért fogalmazunk úgy, hogy “Isten előtt paráznaság”, vagy “érvénytelen”. Az állami gyakorlatnak kell követni az isteni mércét, és nem fordítva. A 3,11-nél ugyanerről van szó: az isteni mérce szerint érvénytelen házasságkötést említi a szöveg, tehát ezt a jognak “le kell követnie.” Ez teljesen logikus, és egyébként bármilyen konzervatívabb standard prot. etika hasonló módon fogalmaz, csak részletesebben.

   Írod: “Bár a válásról szólna a szöveg, de iránymutatást kapunk a házasság előtti szexualitás megítéléséről, a házasság alatti szexualitásról viszont semmit, holott itt is vannak izgalmas kérdések, pl. nem gyereknemzési célú szexualitás, eltérő igények stb.”

   Igen, de ahhoz, hogy a válásról beszélni tudjunk, a bibliai indokokat is fel kell sorolni a válásra. Mintogy a görög szövegben a válás lehetésges indokaként a “porneia” szó szerepel, ami tágabb értelemben mindenféle paráznaságot jelent, szűkebb értelemben – a kontextust figyelembe véve – testi megcsalást (legalábbis mi ezt tartjuk a legkézenfekvőbb értelemezésnek), és mert a mai kultúrában általános sajnos a házasság előtti szex, ezért a nyilatkozatnak ezt a kérdést is tisztáznia kell, arról nem is beszélve, hogy ez sok keresztyén számára valós problémát és kérdést jelent. Érdemes lenne fiatalokkal beszélgetned, hogy nekik milyen kérdéseik vannak. A nem gyermeknemzési célú szexualitást érinti egy pont a nyilatkozatban: “3.9 nem tekintjük a válás legitim okának azt az esetet, mikor egyik vagy mindkettő fél nemzőképtelen vagy meddő, hiszen a házassági szövetségnek nem kizárólagos célja a gyermeknemzés;”

   Írod: “Ezt a 3.7. pontot sajnos egyáltalán nem értem, a hűtlen elhagyásra tényeg nncs más vers, mint ez a Hóseás ige ahol többek között arról van szó, hogy mennyiért vette valaki a feleségét, aki elég konkrétan házasságtörő.”

   Itt lehetne Pál apostoltól is idézni passzusokat, valóban (amelyek korábbi és később pontoknál előkerülnek!) A nyilatkozat megfogalmazói majd kiegészítik gondolom.

   Írod: “Mi a válás? Erre utalás sincs a szövegben. Ha a házasság állami aktusként érvényes, akkor az állam joga szerinti válás is érvényes. Vagy nem? Mert ott egész más okok lehetségesek, mint a szövegben. Mi a helyzet a formális válást megelőző ún. házastársi életközösség megszakadásával, köznyelvben ágytól asztaltól való elválással?”

   Egy ilyen tisztázó pontot lehetséges, hogy be lehetne tenni, de akkor is további kérdések merülnének fel. Általában az etikák a válást az életfogytiglani hűségre szóló fogadalom megszegéseként értelmezik. De ez inkább a házasságtörés. Én inkább úgy látom, hogy a válás köznapi értelmezése magyarázat nélkül is ráhúzható a nyilatkozatra, és mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó: az egymásnak hűséget fogadott felek “elválása”, egymás “elbocsátása”. A Szentírásban sem találsz olyan definíciót, hogy a “válás ez és ez…”. Azt írod, hogy ha az állam joga szerinti válás is érvényes. Itt keveredik két dolog. Mi nem azt írjuk, hogy a válás nem “érvényes”, hanem azt, hogy bűn Isten szemében. Másrészt arra utalunk, hogy az újraházasodás – amennyiben Isten előtt nem legitim okokból történik – illegitim.

   Írod: “A válási ok szinte mindig következmény. A korai jelek, kockázatok, konliktusok és válságok felismerése, kezelése szinte teljesen a hiányzik a szövegből.”

   Sokminden hiányzik a nyilatkozatból, mert ez egy nyilatkozat, és NEM a válásról, újraházasodásról szóló önálló monográfia. A nyilatkozat alapvetően a téves gyakorlatra reagál: arra a biblikus tanításra, vagy a téma azon aspektusaira, amit ma vagy szándékosan átlépnek, vagy figyelmen kívül hagynak. Ezt figyelembe kell venni minden nyilatkozatnál. Ha olyan alapon írnánk nyilatkozatot, hogy “minden legyen benne”, akkor soha egyetlen egy nyilatkozat nem születne, vagy 100 pontból állna, amit meg senki sem olvasna el. Egyébként mind a bevezetésben, mind az utolsó szekcióban szerepelnek a prevencióra vonatkozó részek.

   Írod: “Válás esetén a gyerekelhelyezés, láthatás, vagyonmegosztás kardinális kérdés, itt egy árva szó sincs róla.”

   Igen, ugyanígy nincs szó a gyerektartás fizetésről és egyebekről sem, mert a nyilatkozat célja NEM ez, hanem a direkt biblikus tanítás megfogalmazása.

   Írod: “Gyülekezeti tagok válnak, de nem “biblikus” okból. Az egyik fél gyülekezeti tagokat hív tanúnak a perbe a saját odalán. Vajon hol talál bármely szereplő erre a helyzetre iránymutatást ebben a szövegben?”

   A szöveg bevezetőjében szerepel (sokan nem olvassák el sajnos, és fel nem tudom fogni miért) a következő passzus: “Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a válásokat nem lehet pusztán “jelenségként” kezelni, hiszen emberi sorsokról, konkrét személyekről beszélünk. Ezért lényegesnek tartjuk a nyilatkozat megfogalmazása és olvasása közben is a differenciált mérlegelést, a lelkigondozói bölcsességet és az etikai határhelyzetek felismerését, amelyekre sokszor nincs általános recept.” Én a magam részéről azt a választ adnám, hogy ha “nem biblikus okból” akarnak válni (vagy az egyik, vagy mindkét fél), akkor a lelkipásztornak közölnie kell a felekkel, hogy ez Isten előtt bűn, nincs a válásra lehetőség (Isten igéje erre nem ad lehetőséget), és béküljenek meg. Itt jönnek be az egyházfegyelmi intézkedések.

   Írod: “És végül a legkeményebb téma: a párkapcsolatokat tönkretevő szenvedélybetegségek, a másik féllel szembeni testi vagy lelki erőszak, akár a házastárs sérelmére elkövetett bűncselekmény nálatok nem biblikus, tehát nem “legitim” válóok?!”

   A kérdésem: elolvastad a nyilatkozatot? Csak azért kérdezem, mert szerepel erre vonatkozóan egy konkrét passzus. “4.7 bár a válásnak soha sincs nyertese, hiszen az Isten előtt esküvel megkötött szövetség törik meg, mégis, bizonyos esetekben – a házasságtörés esetén túl a testi vagy lelki abúzus, fizikai fenyegetettség esetében – az emberi bűn miatt és az élet védelme érdekében elkerülhetetlen, azonban ezekben a helyzetekben is inkább első lépésben a felek különköltözését, vagy akár büntetőjogilag is szabályozott szétválasztását javasoljuk, akár évekre is;” A kérdésed téves egyébként, mert nincs ilyen, hogy “nálatok”. A bibliai álláspontot közöljük, és explicit igehely a házasságon belüli erőszakra, mint legitim válóokra nincsen. Ettől függetlenül a nyilatkozat a történelmi protestáns etikák értelmezését tükrözi ebben a témában.

   Írod: “Tudjátok úgy értelmezni a Bibliát, hogy az állam előtti házasság érvényes, az “egyfeleségű” érthető úgy, hogy “egyférjű”, de a párkapcsolati vagy a gyerekek elleni erőszak viszont nem válóok, mert szó szerint nincs a Bibliában?! Nehéz higgadtnak maradni…”.

   Kicsit álságosnak érzem ezt a felháborodást, főként úgy, hogy a testi-lelki abúzusra szerepel passzus a nyilatkozatban, nem beszélve az általam beidézett “bevezetőről”. Másrészt nem “mi” értelmezzük így az általad idézett részeket: minden biblikus, konzervatív prot. egyház így vélekedik erről, másrészt az “egyfeleségű” akkor “egyférjű”, ha egy egyházi közösség bizonyos egyházi tisztségeket nyitva hagy nők előtt. Vagy te úgy értelmezed az egyfeleségű kitételt, hogy 1.) semmiféle női szolgáló nem lehet az egyházban, diakónus sem, 2.) ha lehet, akkor ők lehetnek többférjűek, mert erről a Szentírás nem rendelkezik explicit módon?

   Írod: “Én nem vagyok teológus, de egy szöveg értelmezése azért nem áll tőlem távol. És ebből az látszik, hogy ez egy összecsapott munka. Gyülekezetünkben is több házassági válság “fut” jelenleg is. Nem tudom nekik jó szívvel ajánlani a fenti szöveget. Ezen még dolgozni kellene, sokat.”

   A nyilatkozat bevezetőjében szerepel egy passzus: “Tisztában vagyunk vele, hogy a következő állítások érzékenyen érintenek sokakat a keresztyén közösségeken belül, és sok kérdést vetnek fel. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az elsődleges kérdés nem az, hogy miért szükséges e pontokat megfogalmazni, hanem az, hogy miért vétenek e pontok által közvetített bibliai, evangéliumi norma ellen sokan még a keresztyének között is.” Szerintem a te esetedben is erről van szó, különben nem írnál le olyat egy teljesen általános, standard bibliai elveket tükröző biblikus nyilatkozatról, hogy “összecsapott munka.” Nem összecsapott ez, hanem a végtelenül hanyag gyakorlat tükrében szigorúnak tűnik sokak számára. Tudok evangelikál/evangéliumi etikákat javasolni, de garantálom, hogy ezeket az elveket feketén-fehéren meg fogod bennünk találni, magyarázattal.

   Nyugodtan írjál legközelebb is, minden reakció hasznos, bár – úgy, hogy én részletesen elolvastam a nyilatkozatot – kisit úgy érzem, hogy felületesen olvastad el az egyes pontokat, és nem harmonizáltad magadban.

   Üdvözlettel,
   Tamás

 2. István70

  Kedves Tamás!

  Köszönöm válaszod, viszontválaszommal részemről le is zárnám ezt a kommunikációt:

  A szöveg tételmondata nekem a 3.6. pont:

  “3.6 a válás Szentírás szerinti legitim okai – a vétlen fél számára – kizárólag a házasságtörés és hűtlen elhagyás lehet. Minden más esetben a válás bűn;”

  Ezt követi ennek a tételmondatnak a fellazítása – többek között – a 3.7., a 3.11. és 4.7 pontokban. Szeretném jelezni, hogy a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos 4.7 pont a lelkigondozói szempontok között szerepel, nem pedig a válásról szóló 3. részben. Ez már oylan érvelési hiba, hogy azt se lehet tudni, hogy a 3.6 pont a premissza vagy a konklúzió.

  Ez az “egyrészt-másrészt”, “ez is lehet, az is lehet” érvelés szétveri a szöveget. Én értem, hogy a szerzők teológusok, de én meg a célcsoport vagyok 🙂

  Nem árt tehát, ha nekem érthető a szöveg. Ez pedig nekem nem az.

  Gondolom nem meglepő, hogy én jogász vagyok. Ha én írok a lelkészeknek egy jogi módszertani útmutatót a házasság megáldásának családjogi relevanciájáról, akkor simán lehet, hogy nekem szakmailag igazam van, te meg azt mondod, hogy az lelkészi szempontból teljesen használhatatlan, elsősorban azért, mert érthetetlen. Neked lesz igazad, mert te nem tudod használni. Ezt az iratot én nem tudom használni férjként, hogy beszélgessek róla a feleségemmel, nem tudom egy gyülekezeti csopotban ajánlani témának, nem tartom jó sorvezetőnek. Nem az a baj, hogy nem értek vele egyet. Az a baj, hogy nem értem a szöveget annak belső ellentmondásai miatt.

  Felháborodásom – melynek mértékéért és kifejezéséért elnézést kérek – oka, hogy a téma nagyon fontos. A házasság Isten munkája és az esendő istenképűségünk igaz lenyomata. A feleségem és én együtt, házastársként többet tanúsítunk egymásnak, a gyermekeinknek és másoknak Istenről, mint külön-külön emberként.

  Bízom benne, hogy a szerzők folytatják ezt a munkát, és közérthetőbb szöveggel segítenek a házasulandóknak, a házasoknak és az elválóknak, elváltaknak is.

  Üdvözlettel

  István

  1. Márkus Tamás András

   Kedves István!

   Bár egyoldalúan “lezárta a kommunikációt”, azért engedje meg, hogy válaszoljak.

   Ön egy jogász, akinek nem tetszik a szöveg, más jogásznak – a csoportunkban lévő jogásznak – speciel tetszik a szöveg. Természetesen szíve joga, hogy ne tessen a nyilatkozat. Mindenesetre továbbra is tartom, hogy ilyen őszinte és biblikus nyilatkozat régóta nem készült a témában, ahogy többen vissza is jelezték.

   Amit kifogásol, hogy jogi ellentmondások és érvelési hibák vannak a szövegben. Jól mondja, ön jogász, a nyilatkozat szerzői meg a Szentírást ismerő teológusok. A probléma abból adódik, hogy meg kellene érteni, hogy a teológus egy monolit szöveggel, az írott kijelentéssel dolgozik, ami nem olyan értelemben harmonizált, mint egy toldozott-foltozott jogi szakszöveg, alpontokkal és kiegészítéssel. Nyilvánvaló kijelentéseket tartalmaz, és a teológusnak ezeket közölni kell, majd pedig az egyéni és egyedi kazuisztikát tekinetbe véve (amire nem találunk világos parancsokat) útmutatást adni a nyilvánvaló kijelentések mentén. Szerintem ez a nyilatkozat megteszi. Ön persze elvárja, hogy ennél részletesebb legyen, de nem igazán derül ki, hogy mi a valódi ok: nem ért egyet az egyes kijelentésekkel, vagy csak a kijelentések közötti vélt ellentmondások zavarják? Túl szigorúnak, vagy túl puhának gondolja…?

   Akármennyire is ágál ellene, a 3.6 szerepel a Szentírásban, feketén-fehéren. Még egyszer mondom, bármelyik etikát kinyitja, ezt így megtalálja benne. És utána szerepelnek az egyedi esetek, ahogy a nyilatkozat szerzői felsoroltak párat (Az etikák úgy fogalmaznak – durvábban mint a nyilatkozat -, hogy a válás természeténél fogva mindig bűn). Ez nem érvelési hiba, hanem a kijelentés természete: valamire találunk explicit parancsokat, rendelkezést, valamire nem. Ott az egyedi helyzeteket tekintetbe véve súlyozunk. Ha a Szentírás nem jogi szakszöveg, egy, a Szentírás kijelentéseit összegző nyilatkozattól sem lehet elvárni. Vagy akkor tessék számonkérni Mózest, Jézust és Pált, hogy erre és erre az esetre (családon belüli abúzus) miért nem mondták el, vagy írták le, mit kell tenni konkrétan! Ez az oka annak, hogy nem lehet teljesen kizárni az “egyrészt-másrészt” érvelést. De Ön sem zárja ki, amikor a gyülekezetében előforduló egyedi eseteket hozza fel.

   Egyébként én magam vártam volna valamilyen reakciót a Biblia alapján érvelve: “ez nem biblikus, szerintem az nem biblikus stb.”

   A felháborodását sajnálom, de én továbbra is úgy érzem, hogy érzelmi jellegű kérdésről van szó. Többen válnak a gyülekezetében, ami tragikus, és nem tudja odaadni nekik ezt a nyilatkozatot. Akkor javasolok valamit: a válással és újraházasodással kapcsolatos igéket másolja ki egy lapra, és adja oda a válásban lévőknek. Higgye el nekem, hogy ugyanilyen reakciót fog kiváltani, amit Ön a nyilatkozat számlájára ír, vagy durvábbat.

   Üdvözlettel,
   Tamás

  2. Nagy Dávid

   Kedves István!

   Csatlakoznék Tamáshoz abban, hogy egy teológiai nyilatkozat, noha jogi dokumentum is egyben, még sincs a világi jogértelmezés gyakorlatához kötve. Sőt, igazából egy alapvetően bibliai alapelveken nyugvó nyilatkozaton nem lehet feltétlenül számon kérni a világi jog sokszor teljesen más megalapozású elveit. (Úgy is mondhatnám, hogy a Szentírás törvényei fölött nincs a világi jognak joghatósága.)
   A nyilatkozat stilisztikai eltérései egy jogi szövegtől pedig szerintem nem jelenthetnek tényleges értelmezési problémát.

   A nyilatkozat célja úgy gondolom kiderül a címében, és a bevezetőben olvasható alapvetésben is: tehát a keresztyén házasságról és a válás bűnéről szól. Mivel a Szentírásból egyértelmű, hogy a válás bűn, ezért ez ellen fel kell szólalni. Azonban értelem szerűen a házasság témáján belül rengeteg más kérdés fontos: a házaspárok testi és lelki élete, gyermekvállalás és nevelés, a család közössége, stb. Ezekről mind lehet újabb és újabb nyilatkozatokban szót ejteni, de ez a szöveg terjedelméből adódóan is a házasság bibliai megalapozására és a válás bűnére koncentrál evangéliumi szempontból.

   Lehet beszélni a szöveg megfogalmazásairól, de azért erős túlzásnak érzem, hogy érthetetlen lenne. Ha a nyilatkozat egybefüggő esszé lenne, akkor megérteném, de olyan különálló pontokban van megfogalmazva, amelyek mögött ott vannak a bibliai Igék.

   Azt írod: “nem értem a szöveget annak belső ellentmondásai miatt”. Ez teljesen elfogadható indok lenne, ha kizárólag egy törvényi nyelvezetben lehetne fogalmazni. Azonban a Biblia sok esetben ellentétpárokkal és kivételekkel ad át üzeneteket. Erre az egyik legjobb példa: “Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte” (Péld 6:16). Ez alapján jogosan kérdezhetnénk, hogy “akkor most 6 vagy 7 dolgot utál Isten?” – de egyértelmű, hogy mindegyiket, csak retorikai eszközként még kiemeli, hogy a kivétel ugyanolyan fontos, mint a többi.
   A nyilatkozat igyekszik követni a Szentírás belső logikáját úgy, hogy elkülöníthető pontokban összegzi az Ige tanításait a házasságról és a válásról.

   Azt írod: “a párkapcsolati vagy a gyerekek elleni erőszak viszont nem válóok, mert szó szerint nincs a Bibliában?!” Tamás már említette, hogy a “testi-lelki abúzus”, mint komoly bűn meg van említve a nyilatkozatban, ami akár okot szolgáltathat a válásra. De mint minden egyéni esetben, úgy itt is nem a válóokokat kell kiemelni, hanem a válás elkerülésére és a házasság helyreállítására kell helyezni a hangsúlyt, tehát ez az igazi lelkigondozói szempont, és nem a válóokok sorolása.
   A “testi-lelki abúzus” megfogalmazásban pedig egyértelműen benne van minden családon belüli erőszak is. Ráadásul erről a Szentírás is beszél (kétszer is): “Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6:4; vö. Kol 3:21) Tehát a biblia még különbséget is tesz a helyes szülői intés, és az agresszív, gyermekek elleni erőszak között.

   Bátorítalak, hogy kritikus szemmel vizsgáld a nyilatkozatot, de ez a kritika nem váljon igei alátámasztás nélküli vádaskodássá.

   Üdvözlettel: Dávid

 3. H. Ádám

  Kedves Kollégák!

  Amit az etikával kapcsolatban fontosnak tartok itt:
  – A forrása Isten személye
  – Pozitív jellemzőkre épül (milyen Isten? Mit teremtett, tervezett, készített elő?)
  – Az adott helyzetekben ezeket a jellemzőket jell tükröznie a tetteinknek. Másképp: ezeknek az ertéknek kell tükröződnie.
  – Vannak helyzetek amikor több jellemző, érték is érintett, tipikus eset az igazságosság és a kegyelem a bűnnel szemnen.
  – Ezekben az esetekben az értékek sorrendbe állítsa a megoldás, a magasabb rendű érték alapján cselekszünk, ha lehet, figyelembe véve a többit is. (pl. “zsidókat rejetegetsz?“ kérdésre hazugsággal felelni nem mindig bűn…)

  Amit a hermeneutikával kapcsolatban fontosnak tartok itt:
  – A szentírásban általában az igazságok, alapelvek, értékek alkalmazva kerülnek kifejtésére, egy bizonyos szituációban.
  – Az alkalmazott alapelvet kell megérteni, nem a szituációban kifejtett tanítás érvényes, hanem a benne alkalmazott igazságok, alapelvek, értékek.
  – Általában egy téma több helyen is előfordul.
  – Egy témát érintő helyek összessége a kinyilatkoztatás az adott témában.

  Mindezeket figyelembe véve a valással foglalkozó résznél van helye annak, hogy kitérjünk az élet védelmének elsőbbségére a házassági kötelességekkel szemben. Mire gondolok?

  – Jézus egy olyan közegben szólalt meg, amikor a mondatot nem lehetett úgy kezdeni: “ha valaki elbocsátja férjét”, vagy úgy ” ha egy férfit bántalmaz az asszonya… ”

  Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne Istennek előbbre való a gyermekek életének védelme a házastársi kötelességekkel szemben.

  Nem csak Magyarországon, de itt is, egy gyermekeket nevelő anya számára de facto az egyetlen út a válás, ha egy abuzív vagy szerfüggő férjétől külön akar költözni.

  Az is ide tartozik, hogy legtöbbször a házasságkötés volt bűn ilyen esetekben, értsd: felelőtlen döntést hozott a később abuzált, szerfüggővel elő fél.

  1. Márkus Tamás András

   Kedves Ádám!

   A lelki-testi abúzus említésre kerül az egyik pontban, figyelembe véve azokat a szempontokat, amiket leírt. (olvasta a nyilatkozatot?)

   Üdvözlettel,
   Tamás

 4. H. Ádám

  Kedves Tamás!

  Hozzászólásom részben a korábbi hozzászólásokhoz is kötődik. A nyilatkozat ebben a formában nem teljesen tükrözi a nézőpontomat. A lényeg h úgy gondolom, nem csak lelkigondozói szempont, hanem teológiai kérdés is az élet védelme miatti válás, ezért a legitim elválasról szóló résznél a helye.

  Van akadálya annak, hogy oda kerüljön?

  Üdv,
  Ádám

  1. Márkus Tamás András

   Kedves Ádám!

   A nyilatkozatban szerintem szerepel, amit te elvárnál:

   “4.7 bár a válásnak soha sincs nyertese, hiszen az Isten előtt esküvel megkötött szövetség törik meg, mégis, bizonyos esetekben – a házasságtörés esetén túl a testi vagy lelki abúzus, fizikai fenyegetettség esetében – az emberi bűn miatt és az élet védelme érdekében elkerülhetetlen, azonban ezekben a helyzetekben is inkább első lépésben a felek különköltözését, vagy akár büntetőjogilag is szabályozott szétválasztását javasoljuk, akár évekre is.”

    1. Márkus Tamás András

     Kedves Ádám!

     Személy szerint úgy gondolom, hogy a válás kérdésében explicit indok (nevezzük ezt most úgy, hogy teológiai érv) az lehet számunkra, amit a Szentírás, azon belül Jézus és az apostol(ok) megneveznek világosan. Mivel a családon belüli erőszakot nem nevezik meg (ráadásul elég macerás hivatkozási alap lehet bizonyos esetekben, hiszen definiálni kellene pontosan, hogy mi számít váláshoz elegendő erőszaknak / nem csak számunkra, hanem Jézus és Pál számára mi számított vajon annak, pl. már egy kézrángatás vagy egyszer előforduló pofon is?), és hagyományosan az evangéliumi etikák sem nevezik elsődlegesen annak (és a keresztyén rendtartások sem nevezték annak), ezért itt az elsődegesből kell levezetnünk egy elvet, de tisztán teológiainak nem nevezném ezt az elvet. A radikális különválasztás volt erre az általános keresztyén eljárás (legalábbis első körben). Az emberi szív romlottsága számtalan esetben vezethet oda, hogy egymásra veszélyt jelentenek a házastársak, de ez nem “teológiai indok”, tehát nem “jogos érv” a válásra, hanem a bűn következménye. Remélem érthető vagyok, és éppen ezen megfontolások alapján támogatom a nyilatkozat súlyozását.

     1. H. Ádám

      Kedves Tamás!

      Köszönöm a választ. Értem a gondolatmenetet. Én nem tennék ilyen különbséget, ezért is írtam az első hozzászólásomban azt, amit. (Csak még egy szempont Jézus szavainak értelmezéséhez: azt kell figyelembe venni, hogy mivel szemben fogalmazta meg a mondanivalóját: azzal szemben, hogy “meguntam”, “nem szeretem már”, “nem elég jó”, stb. )

      Nem kell teljesen egyetértenünk. A “levezetés” elejével nem értek egyet, miért gondolod, hogy “a válás kérdésében explicit indok (nevezzük ezt most úgy, hogy teológiai érv) az lehet számunkra, amit a Szentírás, azon belül Jézus és az apostol(ok) megneveznek világosan” ?

      Az sem teljesen világos, hogy mit jelent, hogy “hanem a bűn következménye”? Mivel szemben áll ez pontosan? (A házasságtörés is a bűn következménye…)

      Azt gondolom, hogy persze vannak egyértelmű és kevésbé egyértelmű esetek (ugyanígy a házasságtörésnél is!), de én nem onnan közelítem meg a dolgot, hogy nehéz megmondani, hogy mi az elegendő indok, hanem onnan, hogy tényszerűen van olyan helyzet, amikor választani kell az élet védelme és a házastársi fogadalom között és ebben az esetben nem elítélendő az előbbit előtérbe helyezni.

      Üdv,
      Ádám

     2. Márkus Tamás András

      Egyetértek az utolsó bekezdéssel, de mivel ebben az esetben szerintem nincs explicit indok, ezért az élet védelméből, mint elsődleges szempontból – legalábbis első körben – nem következik automatikusan a házassági szövetség felbontása, hanem CSAK a különválasztása a feleknek. Ez nem csak most, hanem korábban is probléma volt, és a korábbi századokban elég drasztikus eszközökkel próbálták jobb belátásra bírni az agresszív felet, amely több esetben eredményre is vezetett. Persze a mai társadalmi keretek között ilyen módszerek nincsenek, így valóban a válás tűnik rögtön a megoldásnak, de Isten szemszögéből nézve nem biztos, hogy az.

Hozzászólás